Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 6 juli 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot
Algemene documenten:

1
Actualisatie handboeken en visie openbare ruimte (774243)
In dit voorstel worden twee bestuurlijke opdrachten opgehaald:
1\. Een opdracht voor een actualisatie van de handboeken Hilversum Buiten\, bestaande uit het handboek ‘Inrichting’ en het handboek ‘Beheer’\.
2\. Een opdracht om een start te maken met een nieuwe visie openbare ruimte\.

Ad1: de handboeken dateren uit 2009 en sommige onderdelen van de handboeken zijn achterhaald. Dit kan voor ongewenste onduidelijkheid zorgen in de uitvoeringspraktijk. Ook zijn er nieuwe thema’s bijgekomen die een plek in de handboeken moeten krijgen, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, gezondheid & beweegvriendelijkheid, nieuwe mobiliteitsthema’s en Smart City. Daar waar er reeds gemeentelijk beleid of landelijke wetgeving rond de thema’s bestaat worden de handboeken overeenkomstig geactualiseerd. Daar waar de gemeente nog geen beleid of visie op een thema heeft, worden deze delen pas geactualiseerd als er een nieuwe visie op de openbare ruimte ligt. De actualisatie van de handboeken is daarmee ‘beleidsarm’. Het college stelt de geactualiseerde handboeken uiterlijk Q1 2022 vast en informeert hierbij de raad.

Ad2: gelijktijdig met het actualiseren van de handboeken start het maken van een nieuwe visie op de openbare ruimte. In de visie komen verschillende onderdelen samen: de bovengeschetste nieuwe thema’s die spelen in de openbare ruimte, het spanningsveld tussen de schaarse beschikbare ruimte en de groter wordende behoefte om hem te benutten en de rolneming van gemeente, initiatiefnemers en inwoners in die ruimte. Er wordt voor de nieuwe visie geleerd van de input uit de participatie over de Omgevingsvisie en afgewogen om op onderdelen die specifiek de openbare ruimte betreffen met inwoners en partijen door te praten. Die verdieping zal op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden. In het visietraject speelt ook het vergroten van strategische kennis en kunde binnen het domein openbare ruimte in de gemeentelijke organisatie een belangrijke rol, alsmede het aansluiten op organisatiebrede ontwikkelingen zoals datagedreven werken.
2
Beantwoording art. 41 vragen PvdA, huisvesting arbeidsmigranten (780454)
Door de PvdA zijn op 11 juni artikel 41 vragen gesteld. De vragen worden via bijgevoegde collegebrief beantwoord.
3
Collegevoorstel dekking inhuur team A&O uit de reserve Covid-19 (779907)
Het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken Wabo, de juridische ondersteuning horeca en milieu en de juridische handhaving zijn kerntaken van het team Advies & Ondersteuning van de afdeling Publiekszaken. Door de coronacrisis is vanaf 2020 de werkdruk op deze specifieke kerntaken onevenredig toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden vanwege de Covid-maatregelen die team A&O moet uitvoeren, een toegenomen aantal meldingen en handhavingsverzoeken doordat mensen meer thuis zijn en meer mensen aan het (ver)bouwen zijn en druk op de behandeling van bezwaar en beroepszaken Wabo.
Voor 2020 is er budget toegekend voor deze extra taken, ook in 2021 is budget nodig om deze extra taken uit te voeren. Onder andere om binnen de termijnen de zaken af te handelen.
4
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) jaarverslag 2020 (782519)
Jaarlijks wordt op basis van het gemeentelijke VTH-beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor het komende jaar. In een jaarverslag wordt teruggeblikt op dat jaar, op basis van het uitvoeringsprogramma. Het voorliggende jaarverslag bevat de verrichtingen en uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht (Wabo) van Hilversum in 2020 en vloeit voort uit het VTH-uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2019-2020 Hilversum.
De taken die uitgevoerd zijn door de Omgevingsdienst (OFGV) zijn opgenomen in de jaarlijkse rapportage van de OFGV en niet in deze rapportage opgenomen.
5
Beantwoording artikel 41 vragen fractie DH inzake rekenkamerrapport sleutelgebied (783161)
Op 29 juni 2021 ontving het college vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum over het rekenkameronderzoek naar het MRA sleutelgebied. De fractie DH heeft aangedrongen op spoedige beantwoording van de vragen, vóór de vergadering van uw raad op 6 juli 2021.
In het college van 29 juni is aangegeven dat het college 30 dagen heeft om de vragen te beantwoorden. Niettemin wordt in afstemming met wethouder Voorink voorgesteld de vragen wel uiterlijk 6 juli 2021 te beantwoorden, omdat anders het politieke debat van die avond voor het college bemoeilijk wordt.
De antwoorden zijn voorbereid in afstemming met juridische zaken en de Functionaris Gegevensbescherming. Beiden adviseren positief.
6
Collegebrief inzake toezegging T21-79 inzake sleutelgebied (777835)
In de commissie van 24 juni 2021 heeft wethouder Voorink toegezegd ‘dat hij de raad schriftelijk zal informeren over de wijze waarop en aan welke personen hij Hilversum heeft afgemeld als sleutelgebied’ (T21-79). In deze brief wordt deze toezegging opgevolgd. In artikel 41 vragen van de fractie DH inz rekenkamerrapport sleutelgebied is aangedrongen op beantwoording voor de raad van 6 juli 2021.
7
Collegebrief Inspectierapport Jeugdbescherming (784899)
Collegebrief Inspectierapport Jeugdbescherming.
8
Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwer (771438/769363)
GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek werken samen in de uitvoering van de gemeentelijke lijkschouwing. Gelet op de schaal van de GGD’en wordt het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd door forensisch artsen van GGD Flevoland. De directies van beide GGD’en achten het wenselijk en noodzakelijk dat deze aansturing plaatsvindt door GGD Flevoland en willen daarmee ook een einde maken aan de huidige U-bocht, waarin de directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek de forensisch artsen uit Flevoland aanwijst. Om deze reden wordt het college verzocht om verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taak over te dragen aan de dPG Flevoland van GGD Flevoland.
9
Corona-tegemoetkoming Verhuurders Amateursportorganisaties Hilversum eerste kwartaal 2021 (780228)
Het college wordt voorgesteld om amateursportverenigingen financieel tegemoet te komen voor het niet of slechts beperkt gebruik kunnen maken van hun accommodatie in de periode januari, februari en maart 2021. Door de huurlasten kwijt te schelden worden de verenigingen (gedeeltelijk) gecompenseerd voor het wegvallen van inkomsten uit baromzet, evenementen en verhuur. De gemeente kan gebruik maken van de TVS-Q1 2021 regeling van het Rijk om gecompenseerd te worden voor gederfde huurinkomsten. De aanvraag is gericht op 100% compensatie van de kwijtgescholden huurbedragen. Hoewel de aanvraag van TVS-Q4 2020 nog in behandeling is bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van VWS, blijft de verwachting dat sprake zal zijn van minimaal 75% dekking vanuit het Rijk, waardoor de verwachte meerkosten van zowel de gemeente als de voorgestelde garantstelling voor Optisport uitkomt op €35.000. Deze kosten zullen ten laste komen van de COVID-19 reserve.
10
Beveiliging hal Stadskantoor ivm COVID-19 (777248)
Sinds juli 2020 houdt een beveiliger in de hal van het Stadskantoor toezicht op de naleving van de COVID-19-maatregelen, zorgt dat de hal niet te vol wordt, biedt mondkapjes aan enz. De kosten zijn gedekt uit de COVID-19-reserve.
Voorstel is om dit in 2021 ook zo te doen.
De kosten in 2021 worden geschat op € 52.000, uitgaande van het van kracht blijven van de maatregelen (tenminste de anderhalf-meter-regel) van het Rijk tot 1 september 2021.
Door een misverstand over de procedure voor het gebruik van de COVID-19-reserve is dit voorstel begin januari aan de directie voorgelegd en goedgekeurd. Om dit te herstellen, wordt het voorstel alsnog aan het college voorgelegd.
11
Maatwerkplannen schooljaar 2021-2022 (781870)
Met maatwerkplannen steunt de gemeente Hilversum kwetsbare kinderen door een financiële impuls te geven aan de scholen, zodat zij extra mogelijkheden hebben om de doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool te bevorderen en taalachterstanden in groep 1/2 te bestrijden. 14 scholen vertegenwoordigd door 4 schoolbesturen hebben subsidie voor hun maatwerkplan schooljaar 2021-2022 aangevraagd. Dit zijn scholen waar veel doelgroeppeuters vanuit de peuterspeelzalen naar zijn uitgestroomd. Deze scholen ontvangen tevens onderwijsachterstandsmiddelen vanuit de rijksoverheid. De subsidie aanvragen sluiten aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit het onderwijsachterstandenbeleid.
12
Meicirculaire gemeentefonds 2021 (779740)
Op 31 mei heeft het Rijk de meicirculaire gepresenteerd.
De belangrijkste onderwerpen zijn:
•    Coronacompensatie die reeds was aangekondigd in de maartbrief
•    Incidentele compensatie in 2021 voor de extra kosten jeugdhulp
•    Afrekening plafond BTW-Compensatiefonds
•    Ontwikkeling Accressen vanaf 2022
•    Loon en prijscompensatie 2021 voor de in het sociaal domein achtergebleven taken voogdij/18+ Beschermd wonen en Participatie
•    Wet Open Overheid (Woo)

Vooraankondigingen zijn gedaan voor komende coronacompensatie, het gaat daarbij om:
•    Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen
•    Afrekening Inkomstenderving 2020
•    Meerkosten WMO en jeugdwet 2021
•    TONK, tweede tranche

De vertaling van deze compensatie komt in de september- dan wel decembercirculaire van 2021

Het uitgangspunt bij de doorrekening is een groei van 300 woningen per jaar met een direct gevolg voor het aantal inwoners, extra huishoudens en extra OZB capaciteit.
De groei van deze maatstaven heeft een voordelig effect op de algemene uitkering.

De meicirculaire 2021 heeft een voordelig effect op de gemeentebegroting 2021 van € 1,575 miljoen. Voor de jaren 2022 t/m 2025 heeft deze meicirculaire een effect van respectievelijk € 0,915 miljoen voordelig, € 0,108 miljoen voordelig, € 0,676 miljoen nadelig en € 1,120 miljoen nadelig.
13
Beantwoording artikel 41 vragen VVD inzake Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen (776886)
Op datum 26 mei 2021 heeft de fractie van de VVD vragen gesteld ex. art 41 RvO inzake de rol van de gemeente bij de besteding van de NPO-middelen.
14
Instapje 2021-2022 (785535/1027820)
Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen tussen 1 en 2 jaar, door de kwaliteit van interactie tussen ouder(s) en kind te verbeteren. Het programma wordt sinds 2019 aangeboden aan gezinnen in Hilversum. Het programma wordt in Hilversum aangeboden door speciaal hiervoor getrainde medewerkers van Stichting Bink. Deze stichting heeft een subsidie aangevraagd van €80.280,-. Instapje draagt bij aan het realiseren van de ambitie 1 ‘een goede start in het onderwijs’ uit de Hilversumse Educatieve Agenda en voorziet in een behoefte van gezinnen. De subsidieaanvraag sluit aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit het onderwijsachterstandenbeleid.
15
Vierde verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis (780287)
Voor u ligt de vierde raadsinformatiebrief over de financiële afwijkingen a.g.v. de coronacrisis. Deze bevat de nu bekende afwijkingen a.g.v. de coronacrisis voor het begrotingsjaar 2021, waarover de raad niet via een andere raadsinformatiebrief is geïnformeerd. Over de in deze brief genoemde afwijkingen heeft u reeds als college een besluit genomen deze te dekken uit de reserve Covid-19. Daarnaast bevat deze brief een laatste stand van de reserve Covid-19.
16
Financiële impactanalyse V Covid-19 2021 (782520)
De Financiële impactanalyse V Covid-19 2021 geeft voor het zomerreces van dit jaar een actueel beeld van het Covid-19 risicoprofiel en het weerstandsvermogen van de reserve Covid-19. Omdat in het eerste half jaar van 2021 diverse nadelen zijn aangemeld ten laste van de reserve, is het huidige risicoprofiel sterk verlaagd ten opzichte van de vorige (FIA IV). Het weerstandsvermogen van de reserve Covid-19 is op dit moment voldoende om het 70% en groter risicoprofiel af te dekken. Desondanks zou er in de tweede helft van dit jaar sprake kunnen zijn van een (tijdelijke) negatieve stand van de reserve. Op dat moment zou een voorstel voor het aanvullen van de reserve Covid-19 vanuit de algemene reserve nodig zijn.
17
Bijstelling tarieven verblijf jeugd 2021 en 2022 (784916)
Uit onderzoek is gebleken dat een opwaartse bijstelling van de tarieven voor de leef- en behandelgroepen, de  3 milieu voorziening en een deel van de klinische jeugd ggz noodzakelijk is. Hierbij een voorstel voor het vaststellen van de betreffende tarieven 2022 per 1 januari 2022 en een voorstel om afgeleide tarieven al te laten ingaan op 1 juli 2021.
18
Zomerprogrammering 2021 (781651)
Door de Taskforce Anderhalve Meter wordt een actieplan opgesteld. Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden kan worden nagedacht over de periode van herstel na corona. Daar ligt een duidelijke koppeling met de Herstelagenda waaraan de gemeente met partners, waaronder leden van de Taskforce, werkt. De Herstelagenda komt begin oktober in de gemeenteraad. De Taskforce stelt voor in de periode tot begin oktober een programma met allerlei activiteiten en kleinschalige evenementen te realiseren, een TikTok Festival te organiseren en, als aanzet tot meer, op verschillende locaties in Centrum en op De Gijsbrecht groen terug te brengen. De Taskforce verzoekt de gemeente hieraan haar medewerking te verlenen en ook financieel bij te dragen.
19
Update situatie inwoner (782847)
Het Rijk kende een regeling waarbij gemeenten maatwerk konden bieden aan personen die illegaal verblijven in hun gemeenten. De zogenaamde bed-bad-brood-regeling (BBB-regeling). Ook deze inwoner maakte toentertijd gebruik van deze regeling. Dat deed gemeente Hilversum door een zorgaanbieder een bijdrage te betalen voor leefgeld en huisvesting in een kleine zelfstandige wooneenheid. Toen de BBB-regeling eindigde is op basis van jurisprudentie besloten de regeling met de zorgaanbieder te verlengen. Dat is gebeurd omdat de psychische en lichamelijk gezondheid van deze inwoner slecht is. De inwoner verblijft al langdurig in Hilversum en heeft hier een netwerk van betrokken mensen. De inschatting was dat de inwoner bij een verblijf in bijvoorbeeld de daklozenopvang zou wegkwijnen. Dat zou voor deze persoon en de sfeer in de opvang slecht zijn.

Deze inwoner heeft nog een rechtszaak lopen om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Van deze persoon weten we ook dat er door het geboorteland en de landen waar deze inwoner opgroeide niet wordt gewerkt aan de terugkeer. Het Rijk is voor personen die illegaal in Nederland verblijven een pilot gestart, de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Het doel van de voorziening is een tijdelijke verblijf in een sobere voorziening, waarbij wordt voorbereid op terugkeer. Voor deze inwoner is dat perspectief niet van toepassing. Daarmee zou de LVV geen menselijke oplossing zijn en een uitzichtloze positie geven. Het besluit om de regeling met de zorgaanbieder te verlengen is in 2019 genomen en liep door tot 31 december 2020.
pdf Voorstel (35KB)