Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 juli 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Vaststellen Agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
3
Vaststellen verslag d.d. 15 en 21 juni 2016
4
Raadsadvies mbt Programmabeleid bepalend orgaan Rti Hilversum
Volgens de Mediawet moet elke lokale omroep een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt: het Programmabeleid bepalend orgaan. Het Commissariaat voor de media verzoekt in dit kader de Hilversumse gemeenteraad een advies uit te brengen m.b.t. het Programmabeleid bepalend orgaan van RTi Hilversum.

In dit voorstel stellen wij de raad voor een positief advies uit te brengen over het door RTi Hilversum aangestelde Programmabeleid bepalend orgaan.
5
Intrekking Verordening Graven 2016 en overgangsregeling
In de Raad d.d. 21 juni 2016 is de verzelfstandiging van alle gemeentelijke onderdelen van begraven en cremeren besproken. De uitkomst hiervan was positief.

Indien de privaatrechtelijke Stichting per 1 augustus 2016 alles over neemt is de gemeente niet langer meer bevoegd de Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven te heffen of te innen. Daarom moet de Verordening Huurrechten, Begrafenisrechten en Onderhoudskosten Graven 2016 worden ingetrokken. Deze intrekking moet echter ook een overgangsregeling bevatten.

Vanaf 1 augustus 2016 gaat de privaatrechtelijke Stichting de vorderingen in formele zin overnemen. Openstaande vorderingen vóór 1 augustus 2016 worden geïnd door de gemeente en blijven in die zin dus ook in de gemeentelijke systemen staan. De geïnde vorderingen van vóór 1 augustus 2016 (zijn/ worden onderdeel van de voorziening) en zullen uiteindelijk op enig nog nader af te spreken moment worden overgedragen aan de privaatrechtelijke Stichting.

Deze overgangsregeling zorgt ervoor dat de heffingen (oude grafrechten, onderhoudskosten, begrafenisrechten) over de periode vóór 1 augustus 2016 (ook al worden deze feitelijk ná 1 augustus 2016 opgelegd) nog geheven en geïnd kunnen worden door de gemeente Hilversum.

Dit levert daardoor geen verwarring voor de nabestaanden, risico van dubbele aanslagen en/of juridische procedures over onterechte betalingen op.
6
Schetsontwerp & Kredietaanvraag Emmastraat - Gooilandplein - Groest Zuid
Na het vaststellen van de Structuurvisie (2013) en de Centrumvisie (2015) door de Raad, is de ambitie voor het tracé Emmastraat – Gooilandplein – Groest Zuid uitgewerkt tot een schetsontwerp met een kredietaanvraag. In de beeldvormende sessie van 7 juni is inzicht gegeven in de nut en noodzaak van de plannen. Het doel is het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum van Hilversum.

7
Uitwerking HOV
In de commissie Verkeer en Beheer van 23 juni 2016 jl. is door de fractie van GroenLinks gevraagd om een debat in de raad over de uitwerking HOV. Aanleiding hiervoor is het door het college gevraagde advies over de projectovereenkomst HOV, waarover de commissie inmiddels heeft geadviseerd. GroenLinks heeft aangegeven met het college een debat te willen voeren over de uitwerking van de door de raad eerder gestelde kaders. De commissienota van 23 juni 2016 zijn toegevoegd als achterliggend stuk.
8
De Sterke Buurt
In de notitie De Sterke Buurt is aangegeven hoe de herziening van welzijn wordt ingericht als onderdeel van het programma buurten. Het programma buurten omvat meer dan welzijn. In de volgende fase wordt dit samen met inwoners nader ingevuld tot een compleet plan buurten.
9
Zienswijze jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Tomin
De gemeente Hilversum heeft samen met de regiogemeenten een gemeenschappelijke regeling afgesloten met de Tomingroep ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (verder afgekort Wsw). Jaarlijks wordt een concept begroting opgesteld door het werkvoorzieningsschap Tomingroep. Op grond van artikel 22 van de GR geeft de gemeenteraad jaarlijks haar zienswijze over de begroting voor het komend dienstjaar. Vanaf 2016 kan de gemeente ook haar zienswijze geven over de jaarstukken. Met bijgaande zienswijze laat Hilversum het werkvoorzieningsschap Tomin weten in te stemmen met de jaarstukken 2015 en begroting 2017.
10
Bestemmingsplan Reconstructie N417
Voor de reconstructie van het gedeelte van de Utrechtseweg buiten de bebouwde kom is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Onderdeel van de reconstructie is de aanleg van een twee richtingen (brom)fietspad. Dit pad is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2013. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen ten behoeve van zienswijzen. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. Het plan kan nu worden vastgesteld.
11
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, begrotingswijzigingen 2016 en Ontwerpbegroting 2017
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (verder: OFGV) heeft een aantal financiële stukken toegestuurd met gelegenheid voor alle raden en twee provincies (in totaal 15 deelnemers) om een zienswijze kenbaar te maken. Het gaat om de ontwerpbegroting 2017 en een begrotingswijziging 2016. Twee andere financiële stukken zijn ter kennisneming gegeven, namelijk de al vastgestelde kadernota 2017 en de voorlopige jaarcijfers van 2015.

De OFGV is een regionale uitvoeringsorganisatie die milieu- en leefomgevingstaken uitvoert voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving op die terreinen. De wet Milieubeheer is de grootste taak die wordt uitgevoerd.
12
Onderwijshuisvestingsbeleid en meerjarenraming 2017-2024, inclusief Onderwijshuisvestingsprogramma 2017
Het Onderwijshuisvestingsbeleid 2017-2024 vormt het beleidsmatige en financiële kader voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren.
De onderwijshuisvesting in Hilversum is na jaren lang fors investeren goed op orde. De leerlingenaantallen fluctueren de komende jaren beperkt. Daarom is de ambitie voor de komende jaren om te investeren in de kwaliteit – duurzaamheid en frisse scholen- en niet meer alleen in de kwantiteit. Gelijktijdig met deze koerswijziging wordt het budget voor onderwijshuisvesting vanaf 2021 naar beneden bijgesteld.
De uitwerking van het beleid krijgt vorm in de jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma’s. Het onderwijshuisvestingsprogramma 2017 staat gelijk aan het eerste jaar van de meerjarenplanning in het beleidsdocument OHVB 2017-2024. Het OHP 2017 beschrijft welke aangevraagde voorzieningen aan scholen worden toegekend in 2017 en hoe de kredietruimte in de jaren 2018 tot en met 2020 mogelijk is in te vullen.
13
Jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2015
Voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2015 van de Regio Gooi en Vechtstreek door het Algemeen Bestuur ontvangen de deelnemende gemeenteraden de voorlopige jaarrekening ter kennisname. De gemeenteraden kunnen hun visie over de jaarrekening aan de Regio kenbaar maken middels een reactie. Wij stellen u voor een reactie aan de Regio te sturen over de bestemming van een vrijgevallen voorziening en de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.
14
Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2017
Voorafgaand aan de vaststelling van de Begroting 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek door het Algemeen Bestuur ontvangen de deelnemende gemeenteraden de ontwerpbegroting. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze aan de Regio kenbaar maken. Wij stellen u voor in te stemmen met de Begroting onder de voorwaarde dat een technische omissie is hersteld.
15
Partiële toetreding Eemnes tot Regio Gooi en Vechtstreek
De gemeente Eemnes verzoekt de Regio om een partiële toetreding. Eemnes werkt al samen met de regiogemeenten bij de uitvoering van de Leerplichtwet via het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Het RBL is per 1 jan j.l opgeheven en haar taken zijn overgeheveld aan de Regio en onderdeel van de regionale programma organisatie Sociaal Domein. Eemnes heeft hierin ook al een groot aantal andere zaken ondergebracht, waaronder de WMO en Participatiewet. Eemnes is nu geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling en verzoekt om een partiële toetreding in de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek.
Volgens de Gemeenschappelijk Regeling dienen zowel Colleges van B&W als de raden instemming te verlenen.
16
Verordening stimuleringslening maatschappelijk vastgoed
17
Slank en Hoogwaardig Rekenkameronderzoek
In het voorjaar van 2011 werd de aftrap gegeven voor het organisatie-verandertraject Slank en Hoogwaardig. Aanleiding voor dit traject binnen de gemeente Hilversum was een grote en belangrijke bezuinigingsopgave en de wens van het toenmalige college om beter te kunnen inspelen op de veranderende samenleving. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de doelstellingen van de reorganisatie inmiddels gerealiseerd zijn. De rekenkamer concludeert dat een fte-reductie van 77 formatieplaatsen vanuit de begroting gerealiseerd is. Dit kon echter niet gecontroleerd worden vanuit de jaarstukken, omdat informatie over de daadwerkelijke bezetting in de jaarstukken ontbreekt.
Of de organisatie ook beter is gaan functioneren, heeft de rekenkamer niet kunnen vaststellen. Doelstellingen van de reorganisatie zoals “externe rolneming” zijn onvoldoende concreet gemaakt en een probleemanalyse ontbreekt. Daarnaast heeft de rekenkamer geconstateerd dat de reorganisatie voor veel onduidelijkheden op de werkvloer heeft gezorgd en niet vanuit een herkenbare gedeelde managementlijn is aangestuurd.
18
Vragen aan het college en Motie M16/75
19
Besloten vergadering