Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 mei 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R.S. Cazemier
Toelichting: Hervatting raadsvergadering van 14 mei 2019
Algemene documenten:

Hervatting raadsvergadering van 14 mei 2019
16
(B) Subsidieplafonds 2020
17
(B) Rekenkamercommissie Onderzoek “Verkenning Decentralisaties”
18
(B) Reglement van orde voor de raad 2019
19
(B) Verordening op de raadscommissies 2019
20
Moties vreemd aan de orde van de dag
21
Ter informatie: samenvatting begrotingswijziging
Geen bijlage
22
Lijst ingekomen stukken
22.1
Informatie van het college
Pro Krimpenerwaard:
1.7 RIB Stand van zaken uitwerking Woonvisie (agendapunt voor de commissievergadering – een extra toelichting lijkt ons overbodig-deze stukken bijvoegen) (bespreken)

korte vraag:
1.3 RIB Oost Vlisterdijk 30-36
1.4 RIB-procedure gehandicapte parkeerkaart
1.9 RIB Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie
1.12 RIB Aangepaste planning Nota Gezondheidsbeleid
1.13 RIB Kwaliteitshandvest gemeente Krimpenerwaard
1.16 RIB Kunstwerken
1.27 RIB Verkoop gemeentelijk vastgoed
1.51 RIB Naheffingen Cyclus

SGP:
1.10 RIB Stand van zaken zorgaanbieder (korte vraag)
1.26 RIB Raad van Toezicht - Stichting Onderwijs Primair (bespreken)
1.33 RIB Aanpassingen behandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer (in combinatie met 2.12) (korte vraag)

PvdA:
1.7 RIB Stand van zaken notitie uitwerking woonvisie naar kernen (bespreken)
1.17 RIB Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2018 (bespreken)

ChristenUnie:
1.33 RIB aanpassingen behandeling aanvragen voor leerlingenvervoer (bespreken)
1.51 RIB Naheffingen Cyclus (bespreken)

CDA:
1.33 RIB aanpassingen behandeling aanvragen voor leerlingenvervoer (korte vraag)

VGBK:
1.33 RIB aanpassingen behandeling aanvragen voor leerlingenvervoer (bespreken)

Dierbaar Krimpenerwaard:
1.7 RIB Stand van zaken uitwerking Woonvisie (bespreken)
1.9 RIB Stand van zaken en ontwikkelingen Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie (bespreken)
1.16 RIB Kunstwerken (korte vraag)
1.24 SV19-37 antw PK, Misstanden jagers (bespreken)
pdf 1.1 SV18-83 antw SGP - Hoogspanningslijnen.pdf (214KB)
pdf 1.2 SV19-28 antw CDA, MIRT bod Krimpenerwaard onduidelijke situatie.pdf (142KB)
pdf 1.3 RIB Oost-Vlisterdijk 30-36, Vlist.pdf (117KB)
pdf 1.3 BIJL - ontwerp Bikker architecten - 19-0009014.pdf (3MB)
pdf 1.4 RIB procedure gehandicapten parkeerkaart.pdf (74KB)
pdf 1.5 RIB Koopzondagen 2019 in Haastrecht.pdf (39KB)
pdf 1.6 SV19-30 antw Lok1, inzamelen en afvoer oude medicijnen.pdf (59KB)
pdf 1.7 RIB Stand van zaken notitie uitwerking Woonvisie.pdf (63KB)
pdf 1.7 Bijlage - Toelichting Notitie uitwerking woonvisie naar kernen.docx (239KB)
pdf 1.7 Bijlage - Notitie uitwerking woonvisie versie 190329.docx (2.3MB)
pdf 1.8 RIB Uitvoering contracten doelgroepenvervoer door Taxi Wegman B.V.docx (266KB)
pdf 1.9 RIB Stand van zaken en ontwikkelingen Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie.pdf (35KB)
pdf 1.9 Bijlage brief SKMP over ontwikkelingen 19-0004545.pdf (255KB)
pdf 1.10 RIB Stand van zaken zorgaanbieder.pdf (111KB)
pdf 1.11 RIB huur- en exploitatieovereenkomst De Hofstee.pdf (78KB)
pdf 1.12 RIB Aangepaste planning Nota Gezondheidsbeleid.pdf (49KB)
pdf 1.13 RIB Kwaliteitshandvest gemeente Krimpenerwaard.pdf (47KB)
pdf 1.13 Bijlage - Kwaliteitshandvest.pdf (538KB)
pdf 1.14 RIB Blijverslening.pdf (70KB)
pdf 1.15 SV19-31 antw PK, varend ontgassen.pdf (96KB)
pdf 1.16 RIB Kunstwerken.pdf (57KB)
pdf 1.16 2019-01-29 beheerplan buitenkunst Kunstwacht zonder bedragen.pdf (4MB)
pdf 1.17 RIB Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2018.pdf (108KB)
pdf 1.17 KTO Sociale Zaken gemeente Krimpenerwaard.pdf (1.1MB)
pdf 1.7 Bijlage Strategisch Communicatieplan Sociale Zaken 2018-2021.pdf (448KB)
pdf 1.18 Afdoening T19-56 afmetingen schuur cranberrykwekerij.docx (199KB)
pdf 1.19 RIB Oprichting beheercollectief.pdf (45KB)
pdf 1.20 RIB Bewustwordingcampagne geluidsoverlast motoren.pdf (101KB)
pdf 1.21 RIB Burgerpeiling.pdf (51KB)
pdf 1.21 Bijlage A. Modelvragenlijst burgerpeiling.pdf (135KB)
pdf 1.22 RIB Verkoopwijze voormalig raadhuis Haastrecht.pdf (103KB)
pdf 1.23 SV19-34 antw PK, Overtuin Bisdom van Vliet.pdf (165KB)
pdf 1.24 SV19-37 antw PK, Misstanden jagers.pdf (113KB)
pdf 1.25 SV19-44 antw Waard18, Maaien (bloem)perken.pdf (75KB)
pdf 1.26 RIB Raad van Toezicht - Stichting Onderwijs Primair.pdf (159KB)
pdf 1.27 RIB Verkoop gemeentelijk vastgoed.pdf (300KB)
pdf 1.28 RIB Portefeuilleverdeling Beheer openbare ruimte.pdf (193KB)
pdf 1.29 RIB Beschadiging van oude brug voor de Veerpoort in Schoonhoven.docx (202KB)
pdf 1.30 RIB Faillisement Taxi Wegman.pdf (44KB)
pdf 1.31 Afdoening T19-69 Brief met bijlage Nationale ombudsman inz. klacht geitenboerderij MooiMekkerland (gesprek op 21 mei).pdf (250KB)
pdf 1.32 RIB Horecabeleid Buitengebied Krimpenerwaard 2019.pdf (bespreken in raadscommissie R&F 28 mei 2019) (71KB)
pdf 1.32 Bijlage - Voorstel Horecabeleid buitengebied versie 11 april 2019.pdf (328KB)
pdf 1.33 RIB aanpassingen behandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer.pdf (98KB)
pdf 1.34 SV19-36 antw CU, Bed & Bike, Boom tweewielers.pdf (192KB)
pdf 1.35 RIB Beantwoording vragen nav raadsvoorstel subsidieplafonds 2020.pdf (209KB)
pdf 1.36 SV19-47 antw CDA, Sloopwerk Buiten de Veerpoort.pdf (188KB)
pdf 1.37 SV19-49 antw CDA, Raadsvoorstel MooiMekkerland.pdf (175KB)
pdf 1.38 SV19-48 PK, MooiMekkerland.pdf (160KB)
pdf 1.39 SV19-53 PK, MooiMekkerland-GGD.pdf (142KB)
pdf 1.40 SV19-54 PK, MooiMekkerland bezwaarprocedure.pdf (135KB)
pdf 1.41 SV19-13 antw CDA, aandacht voor veiligheid bushalte pompstation Stolwijk.pdf (155KB)
pdf 1.42 SV19-38 antw VGBK, Initiatiefvoostel kunstwerk rotonde Berkenwoude.pdf (58KB)
pdf 1.43 SV19-40 antw Lokaal op 1, Realiseren aanbouw aan de Grote of Johanneskerk in Lekkerkerk.pdf (164KB)
pdf 1.44 SV1-41 antw VGBK, Blik bij glas.pdf (47KB)
pdf 1.45 SV19-42 antw VGBK, huisvesting arbeidsmigranten.pdf (176KB)
pdf 1.46 SV19-43 antw, Waard18 Kosten opstellen gebiedsbod.pdf (111KB)
pdf 1.47 SV19-45 antw Waard18, parkeren op het Kerkplein in Lekkerkerk.pdf (130KB)
pdf 1.48 SV19-46 antw PK, aanrijtijden ambulances-vervolgvragen (2).pdf (153KB)
pdf 1.49 RIB productierapportage 2018 ODMH.docx (278KB)
pdf 1.49 Bijlage Productierapportage milieu 2018 Krimpenerwaard.pdf (1.9MB)
pdf 1.50 RIB Voortgang verkoopproces aandelen Eneco.pdf (58KB)
pdf 1.50 bijlage AHCbrief voortgang transactieproces .pdf (604KB)
pdf 1.51 RIB Naheffingen Cyclus.pdf (95KB)
22.2
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen
Pro Krimpenerwaard:
2.9 Bibliotheek Krimpenerwaard - laaggeletterdheid in de gemeente Krimpenerwaard (korte vraag)

SGP:
2.12 Reactie burgers op 1.33 RIB leerlingenvervoer en verordening leerlingenvervoer (korte vraag)

CDA:
2.12 Reactie burgers op 1.33 RIB leerlingenvervoer en verordening leerlingenvervoer (korte vraag)22.3
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt ze ter afhandeling in handen van het college te stellen
Pro Krimpenerwaard:
3.6 Dhr. B. Vriezen – Aansprakelijkheidsstelling
22.4
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze als volgt af te handelen
23
Moment van stilte
24
Sluiting
Top