Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie Samenleving en Bestuur, Beheer en Verkeer - 9 april 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.H. van Dorp
Algemene documenten:

1
Opening (1 t/m 6 30 min)
2
Vaststellen agenda
Bij agendapunt 6 bestaat de mogelijkheid om korte vragen te stellen over onderwerpen, behorend bij het beleidsterrein van de commissie.
Gezien de urgentie doet de heer Struijs het verzoek het onderwerp Bomenkap Lopikersingel Schoonhoven als apart agendapunt te agenderen.
3
Spreekrecht burgers
Dhr. B. Vriezen, bankbeslag
4
Vaststellen verslag besloten deel commissie SBBV
5
Toezeggingenlijst
6
Vragenhalfuur
CDA - Uitvoering motie Sociale eenzaamheid (M17-66)
ChristenUnie - Surseance Wegman
VVD - Tappunten Oasen
PK - Watertappunten – M17-06
7
Rekenkamercommissie Onderzoek “Verkenning Decentralisaties” (30 min)
8
Subsidieplafonds 2020 (45 min)
9
Consultatie over op te stellen Kadernota Cultuur (45min)
Als vervolg op de thema-bijeenkomst van 14 maart wordt de commissie gevraagd input te leveren voor het opstellen van een cultuurvisie (visie op cultuur, de kaders en de uitgangspunten)
Het proces staat beschreven in bijgaande RIB, die ook op de raadsagenda van 2 april is geplaatst.

10
Reglement van orde voor de raad 2019 (15 min)
11
Verordening op de raadscommissies 2019 (15 min)
12
Voordracht tot benoeming lid Raad van Toezicht OZHW (H)

13
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen.
14
Ingekomen stukken uit de raad - het betreft een korte vraag of reactie
Pro Krimpenerwaard
1.2 SV19-20 antw PK, handhaving in de polder Berkenwoude
1.4 SV19-14 antw PK, Kap bomen Lopikersingel
1.7 Veilig Thuis Hollands Midden
1.12 RIB Gesprek met gedeputeerde Weber inzake schadebestrijding
1.16 RIB Evaluatierapport Overlast motoren
1.25 Activiteitenoverzicht 2018 Cliëntenraad Sociale Zaken Krimpenerwaard
15
Sluiting
Top