Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie Ruimte en Financiën - 16 april 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.C. Bultman
Toelichting: Het onderwerp 'Bomenkap' en de 'Vragen in gekomen stukken raad' vanuit de commissie SBBV worden, mits daar voldoende tijd voor is, aan het einde van deze vergadering behandeld.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht burgers
Dhr. G. Verhoef, melkgeitenhouderij MooiMekkerland
4
Toezeggingenlijst
5
Vragenhalfuur
Pro Krimpenerwaard - illegale schuur
Pro Krimpenerwaard - Besluitvorming tweede oeververbinding/extra files
CDA - Intentieovereenkomst beheercollectief
6
Bestemmingsplan Voorstraat 12 - Lekkerkerk (H)
7
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (GR SVHW) (5 min)
8
Aanvraag ontheffing bij provincie inzake melkgeitenhouderij MooiMekkerland (60 min)
9
Input Kadernota (60 min)
Stukken volgen
10
Bomenkap (15 min)
Toegevoegd aan de agenda van de commissie SBBV van 9 april 2019 op verzoek PK. Vanwege het late tijdstip van die vergadering is dit agendapunt overgeplaatst naar de commissie R&F.
11
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen.
12
Ingekomen stukken uit de raad - het betreft korte vraag of reactie
Pro Krimpenerwaard
3.6 Dhr. en mevr. Prins, verplaatsen huisnr/woonbestemming

Vanuit de commissie SBBV:

Pro Krimpenerwaard
1.2 SV19-20 antw PK, handhaving in de polder Berkenwoude
1.4 SV19-14 antw PK, Kap bomen Lopikersingel
1.7 Veilig Thuis Hollands Midden
1.12 RIB Gesprek met gedeputeerde Weber inzake schadebestrijding
1.16 RIB Evaluatierapport Overlast motoren
1.25 Activiteitenoverzicht 2018 Cliëntenraad Sociale Zaken Krimpenerwaard
13
Sluiting
Top