link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 11 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Jordy Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 16 november 2021
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie resultaten onderzoek Rekenkamercommissie naar schuldhulpverlening
6
Presentatie subsidieprogramma
7
Voorstel tot vaststelling 1e wijziging van de afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
8
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9
Rondvraag
10
Sluiting