link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 7 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: F.P.A.C. van Zeeland
Toelichting: I.v.m. de kennismaking met de Dorpsraad Mariahout start de vergadering om 20.00 uur, een half uur later dan gebruikelijk

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie Evaluatie van het huidige subsidieprogramma en de contouren van het nieuwe subsidieprogramma van 2021
6
Presentatie Sturing op Sociaal Domein
7
Notitie Gebundelde Uitkering 2019
8
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de begroting 2020 Peelgemeenten
9
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
10
Rondvraag
11
Sluiting