link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2019

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 19 november 2019
5
Ingekomen stukken
6
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek
7
H. Voorstel tot wijziging van de Verordening WMO in verband met het abonnementstarief
8
H. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,- voor het opstellen van een speelruimteplan
9
H. Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laarbeek
10
H. Voorstel tot kennisneming van het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Laarbeek 2020 - 2024
11
H. Voorstel tot vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2019
12
H. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de vervanging audio en visuele middelen gemeentehuis Laarbeek
13
B. Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020
14
B. Voorstel tot vaststelling van de Parkeerbeleidsnota 2019
15
B. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 889.402,- voor de aankoop van de brandweerkazerne in Lieshout
16
B. Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2020
17
B. Voorstel tot vaststelling van de budgetoverhevelingen 2019
18
B. Voorstel tot wijziging vertegenwoordiger gemeenteraad in Klankbordgroep Peelgemeenten
19
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2019 en 2020
20
Sluiting