Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 3 juli 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2018
In verband met het korte tijdsbestek tussen deze en de vorige vergadering van commissie Ruimtelijk Domein is de toezeggingenlijst nog niet bijgewerkt.
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie Wocom sociale woningmarkt
6
Initiatiefvoorstel mevrouw Donkers schoolwoningen Aarle-Rixtel
7
Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000,- voor de verbouwing/splitsing van de schoolwoningen Jan van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel
8
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Broekkantseweg 1 en 5 te Beek en Donk
De geluidsopname van dit agendapunt is te beluisteren bij de opname van agendapunt 4
9
Voorstel tot aankoop grond ten behoeve van het woningbouwplan De Klokkengieterij te Aarle-Rixtel
Voorgesteld zal worden om dit onderwerp van de agenda af te halen. Aankoop van de grond is een bevoegdheid van het college.
10
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279
De bijlagen 50 t/m 100 hebben betrekking op het besluit zoals dat is genomen tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2017
11
Stand van zaken bouwplannen
I.v.m. geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de vorige commissievergadering is hetzelfde overzicht gepubliceerd
12
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
13
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
14
Rondvraag
15
Sluiting