link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 december 2019
De toezeggingen- en motielijst worden z.s.m. aan de vergaderstukken toegevoegd
5
Ingekomen stukken
In deze raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over de antwoorden van het college op de gestelde vragen van het CDA inzake Beëindiging Join Us groep Beek en Donk.
6
H. Notitie Gebundelde Uitkering 2019
7
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de begroting 2020 Peelgemeenten
8
H. Voorstel tot vaststelling van het Meerjarenonderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019 - 2028
9
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, herziening centrum
10
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Woning Molenstraat 10, Aarle-Rixtel
11
H. Controleprotocol en Normenkader 2019
12
B. Verlenging zonnepanelenproject De Groene Zone
13
B. Voorstel tot vaststelling van de Aanwijzingsbesluiten griffier en waarnemend griffier
14
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2020
Bij het vaststellen van de agenda, agendapunt 2, zal dit punt van de agenda afgevoerd worden omdat er geen begrotingswijzigingen zijn.
15
Sluiting