Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 21 februari 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.G.M. v.d. Wijdeven

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2018
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de vervanging beschoeiing vijver De Koppelen
6
Voorstel tot vaststelling van het onderhoudsprogramma riolering 2018
7
Innemen van een standpunt ten aanzien van de uitwerking motie d.d. 6 juli 2017 inzake (de totstandkoming van een visie voor) het buitengebied en het hiervoor benodigde krediet (€ 150.000,-) te voteren
8
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ter grootte van € 442.000,- voor het woonrijp maken van het woningplan Vogelenzang
9
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ter grootte van € 105.000,- voor deels bouw en woonrijp maken plan Hoge Suute fase 2 te Mariahout
10
Stand van zaken bouwplannen
11
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
12
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
13
Rondvraag
14
Sluiting