link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 januari 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 9 december 2021 en 20 januari 2022
5
Ingekomen stukken
6
H. Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
7
H. Voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Brakenstraat Beek en Donk
8
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Achterbosch Lieshout
9
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Pater Eustachiuslaan 7, Aarle-Rixtel
10
H. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het opwaarderen bushalte rotonde Bavaria
11
H. Voorstel tot vaststelling van het Onderhoudsprogramma wegen 2022.
12
H. Voorstel tot vaststelling van het Onderhoudsprogramma riolering 2022
13
H. Voorstel tot vaststelling van het beleid misbruik en oneigenlijk gebruik
14
H. Voorstel tot vaststelling van de Transitievisie Warmte
15
B. Resultaten onderzoek Rekenkamercommissie naar schuldhulpverlening
16
B. Voorstel tot vaststelling van de Woonvisie Laarbeek 2022-2026
17
B. Voorstel tot vaststelling van het definitieve ontwerp Natuurontwikkeling ’t Gulden Land
18
B. Voorstel tot vaststelling van het Arbeidsmigrantenbeleid
19
B. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2022
20
B. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het Ambitiedocument Metropoolregio Eindhoven
21
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen op de begroting 2022
22
Sluiting