Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 december 2017

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 november 2017
5
Ingekomen stukken
In deze raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over de antwoorden van het college op de gestelde vragen:
- Verkeerssituatie kruispunten Bosscheweg/Mgr. Verhagenstraat en Bosscheweg/Thibostraat
- Gezondheidscontouren geitenhouderij
6
H Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Hoge Regt 2017
7
H Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schutssttraat 34, Lieshout
8
H Voorstel tot het aanpassen van de komgrens van Beek en Donk
9
H Voorstel tot vaststelling van de WMO Verordening 2018
10
H Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2017
11
B Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit tot vaststelling van de Grondnota 2017 van 9 november 2017 en tot vaststelling van de aangepaste Grondnota 2017
12
B Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2018
13
B Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan 'Licht in de openbare ruimte 2018'
14
B Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan Verhardingenbeheer 2018
15
B Gebundelde Uitkering 2017 - Analyse en maatregelen gericht op terugdringing tekort BUIG
16
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2017
17
Sluiting