link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 22 juli 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2021
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Toelichting rapport onderzoek Burgerpeiling Laarbeek van de Rekenkamercommissie
6
Voorstel tot vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Laarbeek 2021
7
Voorstel tot beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet plan Heuvel Lieshout
8
Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen zonneparken
9
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
10
Rondvraag
11
Sluiting