link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 13 januari 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 november 2021
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie directeur ODZOB
6
Voorstel tot vaststelling van het beleid misbruik en oneigenlijk gebruik
7
Voorstel tot vaststelling van de Transitievisie Warmte
8
Voorstel tot vaststelling van het Arbeidsmigrantenbeleid
9
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2022
10
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het Ambitiedocument Metropoolregio Eindhoven
11
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
12
Rondvraag
13
Sluiting