link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 12 september 2019

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters
Toelichting: Op voorstel van het presidium wordt er tijdens deze vergadering 1 agendapunt van de commissie Ruimtelijk Domein behandeld

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 29 mei 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Behandeling rapport Rekenkamercommissie Duurzaamheid
6
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjelaan 24 - 26, Beek en Donk
7
De visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek
8
Raadsinformatiebrief Duurzaamheidslening
9
Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Laarbeek 2019
10
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
11
Rondvraag
12
Sluiting