Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 22 februari 2018

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters

Aansluitende raadsinformatie bijeenkomst over Bemmer IV
Aansluitend aan de vergadering van de commissie Algemene Zaken op 22 februari aanstaande vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over Bemmer IV.
Ter voorbereiding daarop is het ambitieprogramma ontwikkeling bedrijventerrein Bemmer IV toegevoegd dat op 16 september 2010 door de raad is vastgesteld.

Gevraagd wordt om rekening te houden met het volgende. Het ambitieprogramma is 7,5 jaar geleden vastgesteld. Een aantal van de ambities zijn inmiddels gerealiseerd of gewijzigd zoals:
• Pp. 3 punt 6 en pp 7 punt 11: Stichting Parkmanagement Laarbeek is opgericht. Bedrijven worden sinds de oprichting van Ondernemersfonds Laarbeek automatisch lid van Parkmanagement
• Pp. 5 Risicoprofiel: De hoofdtransportleiding is reeds verlegd naar Vonderweg
• Pp. 8 punt 8: Middels een bestemmingsplanwijziging is de hoogte van het bebouwingspercentage aangepast naar maximaal 80%
• Pp. 10 punt 8: In het verleden was er een parkeergelegenheid voor vrachtwagens gecreëerd. Echter deze is opgeheven vanwege o.a. overlast
• Pp. 11 punt 7 en pp. 12 risicoprofiel: Oplossing voor hergebruik en berging van water zijn de bergingsvijvers in zichtzone N279 en project De Blauwe Poort
• Pp. 13 punt 1: Beeldkwaliteitsplan is opgesteld (https://www.laarbeek.nl/sites/default/files/beeldregieplan_bemmer_iv.pdf)
• Pp. 16 punt 4: Nertsenhouderij is volledig gesloopt en verplaatst naar gemeente Bergeijk
• Pp. 16 Punt 6: Verontreinigde grond is gesaneerd
• Pp. 16 punt 7: Heeft plaatsgevonden
1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2018
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot vaststelling van de 1e financiële bijstelling 2018
6
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet I en A 2018
7
Voorstel tot intrekking van de benoeming van de heer J. Sprengers tot plaatsvervangend griffier
8
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9
Rondvraag
10
Sluiting