Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 december 2015

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: F.H.G.M. Ronnes

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2
Vaststelling agenda.
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 november 2015, 12 november 2015 en 18 november 2015
5
Ingekomen stukken
6
Voorstel tot instemming met de Retailnota Laarbeek 2015
7
Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018
8
Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2015-2024
9
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust
10
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof. Dondersweg 8, Beek en Donk
11
Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2015
12
Voorstel tot vaststelling van de Verordening en Convenant rekenkamercommissie
13
Aanvullende voorstellen inzake de vorming van het Werkbedrijf Atlant De Peel
De bijlage bij dit agendapunt is i.v.m. de grootte alleen online in te zien
14
Voorstel tot verlenging dienstverleningsovereenkomst Zorg gemeente Helmond
15
Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG
16
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Horecagelegenheid Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel
De Ontwikkelingsvisie Heikant ligt bij de griffier ter inzage
17
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk
De koopovereenkomst ligt bij de griffier ter inzage
18
Evaluatie pilot-project reststroken Beek
19
Uitgifte bouwkavels Bemmer IV in erfpacht
20
Voorstel tot vaststelling diverse belastingverordeningen 2016
21
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2015 en 2016
22
Sluiting