link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 20 november 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 3 juli 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie stand van zaken Beekse Akkers
6
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,- voor het opstellen van een speelruimteplan
7
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek
8
Voorstel tot vaststelling van de parkeerbeleidsnota 2019
9
Stand van zaken bouwplannen
De vergaderstukken worden z.s.m. gepubliceerd
10
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
11
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
12
Rondvraag
13
Sluiting