link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 juni 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (95.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 juni 2017

De lijst ingekomen stukken (T17.07435) en de wijze van afdoening vast te stellen.


Griffie
8
Afleggen van de ambtseed door Jeroen Elshof, raadsadviseur
Griffie
9
Bespreekpunten
9.a
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Abee

De eerder door de gemeenteraad verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste aan wethouder Abee te verlengen voor de duur van één jaar.


Griffie
9.b
Cultuurhuizen en toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland - bespreekpunt ovv diverse partijen

 1. In te stemmen met de uitwerking Cultuurhuizen in Lansingerland (T17.04787).

 2. In te stemmen met de uitwerking Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland (T17.01654).

 3. In te stemmen met scenario twee (financieel scenario b+) met een groeipad zoals beschreven in de Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland.

Ankie van Tatenhove
EMO
9.c
Verkoop 't Web aan de Bibliotheek - bespreekpunt ovv diverse partijen

 1. Kennis te nemen van het voornemen van het college tot verkoop van ’t Web aan de Stichting Bibliotheek Oostland om niet, onder de voorwaarde van een terugleververplichting eveneens om niet wanneer zodra de Stichting Bibliotheek Oostland het gebouw niet meer gebruikt voor de functie waarvoor het is bedoeld.

 2. Een bijdrage beschikbaar te stellen aan de bibliotheek ter grootte van € 78.000 ten behoeve van de initiële verbouwings- en aanpassingskosten van ’t Web en dit bedrag ten laste van het exploitatieresultaat op de begroting 2017 te brengen.

 3. De boekwaarde van ’t Web van € 655.000 af te waarderen.

 4. In te stemmen met het visual essay (T17.04962) als uitgangspunt voor het toekomstbeeld van de Snip en het college te verzoeken dit verder uit te werken en hiervoor een voorstel te doen aan de Gemeenteraad.

Albert Abee, Ankie van Tatenhove
RO
9.d
Beleidskader openbare laadpalen - te bespreken ivm mogelijk amendement VVD

 1. In te stemmen met het continueren van de concessieovereenkomst met de gemeente Rotterdam.

 2. In te stemmen met de toekenning van een investeringsbudget van € 150.000,- in plaats van het bij de kadernota 2017 toegekende investeringsbudget van € 300.000,-.

Jeroen Heuvelink
VH
10
Hamerstukken
10.a
Openen grondexploitatie Landscheidingspark Horeca (Bijlage Grex in Ibabs map geheime stukken raad)

Gevraagde beslissing 1. Het openen van een grondexploitatie voor het project Landscheidingspark Horeca per 1 januari 2017.

 2. De lasten ad € 253.865,- voortkomende uit het ophogen van de voorziening verlieslatende grexen voor dit project te dekken vanuit de Reserve Annie M.G. Schmidtpark.

 3. Het verwerken van de financiële gevolgen van beslispunten 1 en 2 in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017 en Voorjaarsnota 2017.

 4. De door het college opgelegde geheimhouding ex artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet, op de financiële bijlage T17.01944 behorende bij de grondexploitatie Landscheidingspark Horeca, te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt totdat het project is afgerond.

Albert Abee
RO
10.b
Motie (M2016-031) Versterken openbare ruimte

Besluit(en) 1. Kennis te nemen van de notitie T17.03091

 2. De financiële gevolgen van de notitie te betrekken bij de bespreking van de Kadernota 2018.

 3. De uitkomsten van de besluitvorming over de Kadernota 2018 zo nodig te verwerken in de notitie en deze ter definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Simon Fortuyn
BO
10.c
1e begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Instemmen met de inhoud van de zienswijzen over de 1e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR).


Pieter van de Stadt
VH
10.d
Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2018 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017
Pieter van de Stadt
BIF
10.e
Addendum uitvoeringsdocument Nota Verbonden Partijen 2016-2020 (wijzigingen geel gearceerd)

Het addendum op het uitvoeringsdocument Nota Verbonden Partijen 2016-2020 vast te stellen.


Pieter van de Stadt
BIF
10.f
Conceptbrief advies BRR inzake nieuw te nemen luchthavenbesluit RTHA

In te stemmen met de conceptbrief (T17.05892) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met daarin het gemeenschappelijke advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) inzake het nieuw te nemen luchthavenbesluit RTHA.


Simon Fortuyn
RO
10.g
Vaststelling bestemmingsplan "Achter de Kerk, Bleiswijk"

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan “Achter de Kerk, Bleiswijk”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0172-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en de plantoelichting, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 26 januari 2016, ongewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
10.h
Benoeming van de heer drs. Jeroen P.L. Elshof tot plaatsvervangend Griffier

De heer drs. Jeroen P.L. Elshof te benoemen tot plaatsvervangend griffier.


Griffie
10.i
Besluit onderzoeksrapport Rekenkamer Lansingerland 'in de groei, de toegang tot jeugdhulp in Lansingerland'

In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in hoofdstuk 2 van het rapport 'in de groei, de toegang tot jeugdhulp in Lansingerland'.


Griffie
10.j
Bekrachtiging vertrouwelijkheid
11
Sluiting