link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 mei 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (52.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken gemeenteraad 26 mei 2016
Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Integrale aanpak Asielgerechtigden in Lansingerland, Wachttijd sociale huurwoning en Alternatieve huisvesting (bespreekpunt i.v.m. in te dienen amendementen en moties)

Gevraagde beslissing 1. De notitie Asielgerechtigden in Lansingerland (T15.15136) vast te stellen, en daarmee:

  1. in te stemmen met de visie en lokale uitgangspunten van de gemeente Lansingerland bij de integratie van asielgerechtigden;

  2. kennis te nemen van de daaruit vloeiende maatregelen;

  3. in te stemmen met het voorstel om in 2016 versneld 60 asielgerechtigden te laten huisvesten;

  4. in te stemmen met de financiële gevolgen van de verhoogde instroom van asielgerechtigden vanaf 2016;

  5. in te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de Voorjaarsnota 2016.

 2. In te stemmen met de notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland (T15.16412).

 3. In te stemmen met de notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden Lansingerland (T15.16559).

Ankie van Tatenhove
EMO
8.b
Burgerinitiatief Noordeindseweg (originelen in Ibabs map stukken met persoonsgegevens)

Het burgerinitiatief Noordeindseweg (I16.16032) op grond van artikel 5, lid h van de verordening Burgerinitiatief 2013 afwijzen.
De indiener van het besluit schriftelijk in kennis te stellen van het onderhavige besluit van de gemeenteraad.


Griffie
8.c
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Abee

De eerder door de gemeenteraad verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste aan wethouder Abee te verlengen voor de duur van één jaar.


Griffie
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging vertrouwelijkheid op de documenten Raadsvoorstel Gunningsbesluit Europese aanbesteding Accountantsdiensten (BR1600061) en Samenvatting aanbestedingsprocedure Accountantsdiensten (T16.06177)

 1. De door de burgemeester in Memo T16.06189 opgelegde geheimhouding ex artikel 25 lid 2, op de documenten Raadsvoorstel Gunningsbesluit Europese aanbesteding Accountantsdiensten (BR1600061) en Samenvatting aanbestedingsprocedure Accountantsdiensten (T16.06177) te bekrachtigen.

 2. De geheimhouding op document BR1600061 op te heffen vanaf het moment dat bekendmaking van de gunningsbeslissing heeft plaatsgevonden.

 3. De geheimhouding op document T16.06177 op te heffen vanaf het moment dat de aanbesteding voor de volgende contractperiode (vanaf 1 juli 2020) is afgerond.

Griffie
9.b
Opheffen geheimhouding (stukken mbt herstel gevel gemeentehuis)
RO
9.c
1e begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 VRR

Gevraagde beslissing


In stemmen met de inhoud van de zienswijzen over de 1e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).


Pieter van de Stadt
VH
9.d
Ontwerpbegroting MRDH 2017

Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 inclusief het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) 2017 en kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2018-2020 en een zienswijze (U16.04747) in te dienen met een aantal aandachtspunten.

 2. In te stemmen met het principe tot overbesteding voor het vast te stellen begrotingsjaar bij de programma’s Verkeer en Openbaar Vervoer van de begroting MRDH waarbij de maximale overbesteding is gelimiteerd op € 90 miljoen onder de voorwaarde dat binnen een periode van tien jaar de voor de programma’s Verkeer en Openbaar Vervoer beschikbare financiële middelen ten minste nul zijn.

 3. In te stemmen met een inwonersbijdrage van € 2,49 voor de taken Economisch Vestigingsklimaat.

Pieter van de Stadt
BIF
9.e
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Lansingerland

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Lansingerland en de bijbehorende Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen.


Jeroen Heuvelink, Pieter van de Stadt
VH
9.f
Aanbesteding Accountantsdiensten (geheime stukken in Ibabs map Raad Geheime stukken)

Zie het raadsvoorstel in de Ibabsmap Raad Geheime  stukken


Niet van toepassing
BIF
9.g
Zienswijze Vervoersplan RET 2017

Instemmen met de zienswijze zoals verwoord in brief U16.04846 op het Concept Vervoerplan 2017.


Simon Fortuyn
RO
9.h
Vaststellen bestemmingsplan Wilgenlei 1

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan “Wilgenlei 1”, met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0163-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van 8 januari 2015, ongewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9.i
Vaststelling bestemmingsplan Rodenrijse Zoom, 1e part. herz. Waddenweg 48-50

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan “Rodenrijse Zoom, 1e partiele herziening Waddenweg 48-50” met identificatiecode NL.IMRO.1621. BP0108H01-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en toelichting waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 8 januari 2015 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9.j
Zienswijze deelneming MRDH in RET/HTM

Gevraagde beslissing


In te stemmen met de concept-zienswijze op het voorstel tot deelname van de MRDH in de vervoerbedrijven RET en de HTM.


Simon Fortuyn
RO
10
Sluiting