link naar deze pagina

Gemeenteraad - 29 oktober 2020

Locatie: Digitaal via Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Donderdag 29 oktober 19:30-20:00 (voorafgaand aan de raadsvergadering): try out voor het stemmen in IBabs voor de raadsleden (via Teams).

Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Ingekomen stukken
7.a
Lijst ingekomen stukken raad van 29 oktober 2020 (bijlagen volgen in napublicatie)
< P>1. De lijst ingekomen stukken (T20.12278) en de wijze van afdoening vast te stellen.< /P>
< P>2. De lijst met toezeggingen (T20.       ) en moties (T20.        ) vast te stellen en de daarin grijs gemaakte toezeggingen en moties af te voeren.< /P>
Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Vaststelling bestemmingsplan "Verzamelplan Lansingerland 2019" (bijlagen in ibabs map persoonsgegevens)
< P class=Huisstijlnieuw>< EM>Besluiten< /EM>< /P>
< OL>
< LI>Het bestemmingsplan “Verzamelplan Lansingerland 2019”, met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0203-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 9 september 2019, ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.< /LI>
< LI>Geen exploitatieplan vast te stellen.< /LI>< /OL>
Kathy Arends
RE
8.b
Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023
< P>De nota Risicomanagement en weerstansdvermogen 2020-2023 vast te stellen.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
CS
8.b.1
Amendement Aanpassing weerstandsratio in Nota Risicomanagement en weerstandvermogen 2020
8.c
Nota reserves en voorzieningen 2020 - bespreekpunt ovv L3B
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>De nota reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen. Hiermee komt de nota reserves en voorzieningen 2016 te vervallen.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
CS
8.c.1
Amendement Aanpassing weerstandsratio in Nota reserves en voorzieningen 2020
8.d
Sturingsmodel (Cultuurhuis Berkel) Blok B
< P align=left>1. Om een Stichting zonder winstoogmerk als sturingsmodel voor Blok B vast te stellen.< /P>
Ankie van Tatenhove
SA
8.d.1
Amendement Sturingsmodel Blok B
8.e
Bekrachtiging geheimhouding
< OL>
< LI>De door het college in brief U20.07663 d.d. 7 oktober 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op brief U20.07665, inzake het dossier Bergweg-Zuid 90 (Parnassia/Rustenburg), te bekrachtigen;< /LI>
< LI>De geheimhouding onder 1 op te heffen nadat de gerechtelijke procedure inzake de afwijzing van het verzoek aan het Ministerie om de door de gemeente betaalde tegemoetkoming in de planschade aan WTZI-Vastgoed B.V. te vergoeden is afgerond;< /LI>
< LI>De door het college in brief U20.08074 d.d. 8 oktober 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op de brieven I20.21866 en U20.07994, inzake de gemeenschappelijke regelingen Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg, te bekrachtigen;< /LI>
< LI>De geheimhouding onder 3 op te heffen nadat de kwestie financieel en strafrechtelijk is afgewikkeld;< /LI>
< LI>De door het college in brief U20.08155 d.d. 14 oktober 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op de geel gearceerde delen in de bijlage T20.12199 (het Concept-akoestisch onderzoek bestemmingsplan Wilderszijde) van brief U20.08120, inzake de ontwikkeling van Wilderszijde, te bekrachtigen;< /LI>
< LI>De geheimhouding onder 5 op te heffen op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan voor Wilderszijde ter inzage gaat;< /LI>
< LI>De door het college in brief U20.07905 d.d. 28 oktober 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op de stukken T20.10661, T20.10662 en T20.10663, inzake de parkeeropgave Berkel centrum oost, te bekrachtigen;< /LI>
< LI>De geheimhouding onder 7 op te heffen nadat de opdracht tot realisatie van de parkeeroplossing en wegverlegging is gegund.< /LI>
< LI>De door het college in brief U20.08493 d.d. 27 oktober 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op de brieven  U20.08491 en U20.08492, inzake Eneco, te bekrachtigen;< /LI>
< LI>De geheimhouding onder 9 op te heffen per 1 januari 2022.< /LI>< /OL>
Griffie
8.e.1
Amendement Bekrachtiging geheimhouding
9
Hamerstukken
9.c
Nota Activabeleid 2020
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>G< SPAN style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-hansi-theme-font: major-latin" data-mce-style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-hansi-theme-font: major-latin;">evraagde beslissing:
< /SPAN>De nota Activabeleid 2020 vast te stellen.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
CS
9.d
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
< P>De zienswijze over de 2< SUP>e< /SUP> begrotingswijziging 2020 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.< /P>
Pieter van de Stadt
SA
10
Sluiting