link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 28 oktober 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Gezamenlijke commissies begroting; let op: aanvang 17.00 uur!
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering - nvt
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Begroting 2021-2024
< P align=left> Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De Begroting 2021-2024 vast te stellen.< /LI>
< LI>De jaarschijf 2021 van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met een omvang van € 40,2 miljoen, en daarvan € 6,0 miljoen voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen als investeringskrediet.< /LI>
< LI>Het resterende saldo 2021 van de begroting van € 14.696 toe te voegen aan de algemene reserve.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 8.461.730 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van incidentele mutaties in 2021 (€ 2.460.500) en het meerjarig begrotingstekort 2022-2024 (€ 6.001.230).< /LI>
< LI>Een bedrag van € 4.673.149 te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de nieuw te vormen reserve kapitaallasten verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 4.674.443 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de meerjarige lasten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond en de Jeugdhulp.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 10.300.000 te onttrekken aan de reserve Financierings-structurering ter compensatie van het meerjarige dividendverlies Stedin en Eneco.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
6.b
Eerste begrotingswijziging 2021-2024 n.a.v. technisch overleg met provincie
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De nieuw te vormen reserve Boeterente leningenportefeuille, die het karakter heeft van een kapitaallastenreserve, in te stellen voor een bedrag van € 11.340.000 vanaf het boekjaar 2021 met een looptijd van 12 jaar.< /LI>
< LI>De bestemmingsreserve benoemd onder beslispunt 1. te vormen met onttrekkingen in 2021 uit de bestemmingsreserve Financieringsstructurering voor een bedrag van € 10.300.000, en daarmee deze bestemmingsreserve op te heffen, en de bestemmingsreserve Sociaal domein voor een bedrag van € 1.040.000.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 3.311.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het oplopende meerjarig begrotingstekort 2021-2024.< /LI>
< LI>Begrotingswijziging 2021.1 waarin beslispunten 1. en 2. financieel worden vertaald in de Begroting 2021-2024 vast te stellen.< /LI>
< LI>Het gewijzigde overzicht van de incidentele baten en lasten voor de periode 2021-2024 vast te stellen.< /LI>
< LI>De Begroting 2021-2024 inclusief begrotingswijziging 2021.1 als een totaalpakket aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting