link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 november 2015

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (80.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken raad 26 november 2015
Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Noodopvang asielzoekers

Te besluiten: 1. In te gaan op het verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond door de VRR een mogelijke locatie voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen aan te bieden voor circa 60 plekken en voor de duur van 3 maanden tot een jaar.

 2. Hiervoor de locatie Wilderszijde, Bergschenhoek (direct gelegen achter het gemeentehuis/Boterdorpseweg) aan te wijzen.

 3. Dit aanbod te doen onder de voorwaarde dat derden alle kosten, inclusief bouw- en woonrijp maken, verbonden aan de tijdelijke noodopvang op zich nemen.

 4. Dit aanbod te doen onder de voorwaarde dat de veiligheid afdoende wordt gegarandeerd en dat derden de daaraan verbonden kosten op zich nemen.

Ankie van Tatenhove
EMO
8.b
Najaarsnota 2015 (Bespreekstuk i.v.m. in te dienen amendement)

Gevraagde beslissing 1. De najaarsnota 2015 vast te stellen.

 2. Het saldo van de najaarsnota 2015 van afgerond € 864.000 toe te voegen aan het voorlopig rekeningresultaat 2015.

 3. De bestemmingsreserve Groen om te zetten naar een bestemmingsreserve voor onbepaalde tijd (hoofdstuk 3.4).

 4. € 11.216.465 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve om maatschappelijk vaste activa versneld af te schrijven (hoofdstuk 3.4 en 4.1).

 5. De begrotingswijziging vast te stellen.

Albert Abee
FIN
8.c
Toekomst belastingheffing en -invordering Lansingerland (geheime bijlage in Ibabsmap) (Bespreekstuk op verzoek van L3B, i.v.m. te bespreken principiële punten m.b.t. verandering van de GR)

Gevraagde beslissing 1. De belastingheffing en –invordering door het SVHW de komende jaren te laten uitvoeren.

 2. In te stemmen met de GR SVHW 2015.

 3. Het SVHW te verzoeken om het Algemeen Bestuur te vragen de deelname van Lansingerland aan de gemeenschappelijke Regeling te formaliseren.

 4. De door het college opgelegde geheimhouding ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet op document T15.14167 te bekrachtigen.

Albert Abee
FIN
8.d
Initiatiefvoorstel Jan van der Laan (Leefbaar 3B): Vaststellen beleid betreffende toezicht en handhaving

Gevraagde beslissing 1. Het initiatiefvoorstel voor advies voor te leggen aan het college.

 2. Het initiatiefvoorstel voorzien van het advies van het college te agenderen voor bespreking in de commissie Algemeen Bestuur van 3 februari 2016 en te agenderen ter besluitvorming in de raad van 18 februari 2016.

Griffie
9
Hamerstukken
9.a
Meerpolder, onteigening deel Meerweg 48 (bijlage belanghebbenden lijst in Ibabs map/ter inzage i.v.m. persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu conform bijlagen te verzoeken over te gaan tot het voeren van de administratieve onteigeningsprocedure en te bevorderen dat een Koninklijk Besluit (KB) tot onteigening tot stand komt van een gedeelte groot 00.10.23 hectare van het perceel kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs sectie C nummer 4815 (totaal groot 00.39.02 hectare) gelegen nabij Meerweg 48 in de wijk Meerpolder in Berkel en Rodenrijs.


Albert Abee
RO
9.b
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015-2020

Gevraagde beslissing


Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2015-2020 vast te stellen.


Simon Fortuyn
BO
9.c
Najaarsnota, 1e begrotingswijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016 Recreatieschap Rottemeren

Gevraagde beslissing


Geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016 van Recreatieschap Rottemeren en dit schriftelijk mede te delen aan het DB van het Recreatieschap.


Jeroen Heuvelink
RO
9.d
Vaststelling beeldkwaliteitsplan De Eilanden

Gevraagde beslissing


De welstandsnota partieel te herzien door het beeldkwaliteitsplan De Eilanden toe te voegen aan de Welstandsnota april 2012.


Jeroen Heuvelink
RO
9.e
Vaststelling bestemmingsplan "De Tuinen 2015"

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan “De Tuinen 2015”, met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0153-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van januari 2015, gewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9.f
Concept werkplan MRDH

Gevraagde beslissing


In te stemmen met de zienswijze op het concept werkplan MRDH en deze te verzenden aan het dagelijks bestuur van de MRDH.


Pieter van de Stadt
BIF
9.g
Benoeming commissieleden fractie VVD
Griffie
9.h
(Her)Benoeming Raad van Toezicht Scholengroep Holland (geanonimiseerd i.v.m. persoonsgegevens, originelen in iBabsmap/ter inzage)

 Gevraagde beslissing 1. Voorgedragene 1 te herbenoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep Holland voor een nieuwe termijn van vier jaar.

 2. Voorgedragene 2 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep Holland voor een termijn van vier jaar.

Jeroen Heuvelink
EMO
9.i
Opheffing gemeenschappelijke regeling Groenzoom

Gevraagde beslissing 1. De gemeenschappelijke regeling Groenzone Pijnacker-Berkel en Bergboezem Oude Leede per 1 januari 2016 op te heffen.

 2. In te stemmen met het concept-liquidatieplan

Jeroen Heuvelink
RO
9.j
Bekrachtiging vertrouwelijkheid (indien van toepassing)
10
Sluiting