link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 9 december 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Toelichting: Reden voor agendering uitgangspuntennotitie Accommodatieplan Sport 2020-2030: de agendacommissie gaat in op het voorstel van het college om met de commissie over de inhoud van de notitie te spreken
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Uitgangspuntennotitie Accommodatieplan Sport 2020-2030
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Definitieve vaststelling Visie op sport en bewegen Lansingerland 'Scoren met sport'
< P>De Visie op sport en bewegen Lansingerland ‘Scoren met sport’ definitief vast te stellen.< /P>
Ankie van Tatenhove
SA
6.b
Verordening Sociaal Domein 2020
< P>Besloten is< /P>
< OL>
< LI>De Verordening Sociaal Domein 2020 (T19.13049) vast te stellen.< /LI>
< LI>De Verordening Sociaal domein 2019 (T19.13977) in te trekken.< /LI>< /OL>
Ankie van Tatenhove, Kathy Arends
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting