link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 5 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Nelleke Bouman-Quist (Raad)

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
Inspreker 1 over aanvraag bouwvergunning terrein bij de Sportlaan en de Waddenweg
Inspreker 2 over aanvraag bouwvergunning terrein bij de Sportlaan en de Waddenweg
Inspreker 3 over het bestemmingsplan Hoekeindseweg 147 te Berschenhoek
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Bestemmingsplan Hoekeindseweg 147 Bergschenhoek
6.b
Beslistermijn bindend advies onder de Omgevingswet
6.c
Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)/gemeente
7
Actualiteiten uit het college
De informatie over het Recreatieschap Rottemeren hoort ook bij cie ruimte maar staat onder cie samenleving (pagina 9).
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting