link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 27 oktober 2015

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Dit is een gezamenlijke vergadering van de commissies ruimte, algemeen bestuur en samenleving over de begroting 2016-2019.
Bundel:
pdf Agendabundel (37.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a.Ak
Herijking beheerplannen

Gevraagde beslissing:  1. Het vaststellen van de recent herijkte beheerplannen openbare ruimte.

  2. op basis van de herijkte beheerplannen de bij- en aframingen in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 verwerken.

Simon Fortuyn
BO
6.b.Ak
Meerjarenbegroting 2016-2019

  1. De meerjarenbegroting 2016-2019 vast te stellen.

  2. Per 1 januari 2016 een “egalisatiereserve afvalstoffenheffing” in te stellen.

  3. De jaarschijf 2016 van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen en € 2.578.699 voor 2016 beschikbaar te stellen.

Albert Abee
FIN
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting