link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 5 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Brief college overVerlenging opvang Tobias (asiel)
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Zienswijze 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Betreft technische wijzigingen.
6.b
Advies tarieven Afvalstoffenheffing + kwijtschelding 2023 (afwijkende spreektijd 5'/3')
6.c
Vaststelling Legesverordening Recreatieschap Rottemeren
Per 1 januari 2018 is de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren gewijzigd in de vorm van een ‘gemengde regeling’ . Dit brengt met zich mee dat de kaderstelling geen bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap, maar van de afzonderlijke gemeenteraden. De gemeenteraden behouden daarmee het politieke primaat inzake het stellen van de recreatiekaders. Het Recreatieschap (gevormd door de colleges) is belast met de uitvoering van deze kaders.

Op 6 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de tabel behorende bij de Legesverordening van het Recreatieschap met betrekking tot de legesbedragen te actualiseren. Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december 2021 heeft het bestuur besloten om:
1\. De tekst vast te stellen van de geactualiseerde ‘Legesverordening Recreatiegebied Rottemeren’;
2\. De betrokken bestuursorganen van de deelnemers te verzoeken de geactualiseerde ‘Legesverordening Recreatiegebied Rottemeren’ vast te stellen\.

In dat kader stel ik het College voor de Raad de bijgevoegde geactualiseerde ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren’, ter vaststelling voor te leggen.
6.d
Raadsconsultatie Strategische agenda 2023- 2026 politie eenheid Rotterdam
6.e
Integrale Laadvisie Lansingerland
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting