link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 11 maart 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (727KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Aanpassen APV met verbod messenbezit jongeren - brief college volgt later (uiterlijk 2 maart)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Aanvraag Rijksbijdrage opsporing conventionele explosieven

Gevraagde beslissing  1. Vóór 1 april 2020 een suppletie-verzoek in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter hoogte van (100% van de gemaakte kosten) € 26.045,- exclusief BTW.

Pieter van de Stadt
SA
6.b
Fractiegelden 2019 - stukken volgen later
Griffie
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting