link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 27 oktober 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Gezamenlijke commissies begroting
Bundel:
pdf Agendabundel (5.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling agenda
4
Bespreekpunten - geen
5
Stukken ter advisering aan de raad
5.a
Begroting 2022-2025

Gevraagde beslissing:  1. De Begroting 2022-2025 vast te stellen.

  2. De jaarschijf 2022 van het nog te voteren meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met een omvang van € 30.814.535, en daarvan € 7.679.428 voor het jaar 2022 beschikbaar te stellen als investeringskrediet.

  3. Een bedrag van € 1.138.456 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van incidentele mutaties in 2022 en het positief saldo 2022 van de begroting van € 137.826 toe te voegen aan de algemene reserve.

  4. Een bedrag van € 12.289.0000 te onttrekken aan de algemene reserve en hiervan € 9.789.115 in 2022 en € 2.500.000 in 2023 te storten in de kapitaallasten-dekkingsreserve ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen die, op basis van de inhoudelijke criteria uit de nota reserves en voorzieningen 2020, in aanmerking komen voor dekking via de kapitaallasten-dekkingsreserve.

Jan-Willem van den Beukel
BV
6.a
Actualiteiten uit het college
6.b
Actualiteiten uit de commissie
6.c
Verbonden partijen
7
Sluiting