link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 9 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Vergadering start om 20.30 uur
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten (geen)
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
2e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
< P>Besloten is de bijgaande zienswijze over de 2e begrotingswijziging 2019 van de VRR (nr. U19.07369) vast te stellen en naar de VRR te zenden.< /P>
Pieter van de Stadt
SA
6.b
Zomerrapportage 2019 (spreektijd eerste termijn 5 min, tweede termijn 3 min)
< P>< STRONG>Gevraagde beslissing< /STRONG>< /P>
< OL>
< LI>De zomerrapportage 2019 vast te stellen;< /LI>
< LI>Het saldo van de zomerrapportage 2019 van afgerond € 800.000 toe te voegen aan het voorlopig rekeningresultaat 2019;< /LI>
< LI>De in de zomerrapportage opgenomen stortingen in en onttrekkingen aan de reserves te doen:< /LI>< /OL>
< P>-       Een bedrag van € 1.064.000 te onttrekken aan en € 1.820.000 te storten in de bestemmingsreserves;< /P>
< P>-       Een bedrag van € 3.697.000 te onttrekken aan en € 243.000 te storten in de algemene reserve;< /P>
< P>4.      De totale kredietaanvraag van € 3.357.750 beschikbaar te stellen:< /P>
< P>-       € 2.500.000 ophoging van het voorbereidingskrediet Wilderszijde< /P>
< P>-       € 600.000 voor de heropenstelling van de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs< /P>
< P>-       € 100.000 voor aanpassingen gebouw Pecto’s< /P>
< P>-       € 97.750 ophoging van het krediet voor de Cultuurfabriek het Spectrum< /P>
< P>-       € 60.000 voor het voorbereidingskrediet de Wildert< /P>
< P>5.     De fasering van de investeringen zoals opgenomen in de zomerrapportage (overzicht  investeringen) vast te stellen;< /P>
< P>6.     De uit de zomerrapportage voortvloeiende wijzigingen van de begroting vast te stellen.< /P>
Albert Abee
DB
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting