link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk dat er publiek in de raadzaal aanwezig is.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken
Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Afscheid wethouder Van Tatenhove
Griffie
8.b
Benoeming wethouder
< P>Mevrouw Titia Cnossen te benoemen tot wethouder van de gemeente Lansingerland< /P>
Griffie
8.b.1
Verslag van de voorzitter Commissie onderzoek geloofsbrieven (Memo resultaten Onderzoek Berenschot in Ibabs map Stukken met persoonsgegevens)
Griffie
8.b.2
Aanstellen leden van het stembureau en schriftelijke stemming
Griffie
8.b.3
Benoeming wethouder en afleggen eed/belofte
Griffie
8.c
Ontwikkelperspectief Bleizo-West (bevat geheime bijlage) - bespreekpunt ivm mogelijke moties/amendementen
< OL>
< LI>Het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ (T21.06706) vast te stellen als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de locatie Bleizo-West naar een gemengd woonwerkgebied met bandbreedtes van 4.000 tot 6.000 woningen en 100.000 tot 150.000 m² aan bedrijven en voorzieningen.< /LI>
< LI>Voor de verdere ontwikkeling van het gebied de volgende vijf kernwaarden van het ontwikkelperspectief als vertrekpunt te hanteren:< /LI>< /OL>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Poort tot de regio< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Aantrekkelijke mix van wonen, werken en voorzieningen< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Verbonden en bereikbaar< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Verbindend in kennis en innovatie< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Gezonde en duurzame leefomgeving< /P>
< P>3.Voor de verdere ontwikkeling van het gebied het ruimtelijk raamwerk van het ontwikkel-perspectief als vertrekpunt te hanteren, met de volgende kenmerken:< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Veel groen in het gebied, zowel in de openbare ruimte als op gebouwniveau< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Kwalitatief hoogwaardige langzaam verkeer verbindingen in het gebied en met de omgeving< /P>
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>-       Voldoende afstand en afscherming van hinder gevende omgevingsfactoren< /P>
< P>4.Het college een ontwikkelstrategie en Programma van Eisen uit te laten werken in samenwerking met gemeente Zoetermeer en in 2022 ter besluitvorming voor te laten leggen aan de gemeenteraad.< /P>
Simon Fortuyn
RE
8.d
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam Rijnmond 2022-2025 (ivm met beperkte reactietermijn direct in de raad ter bespreking geagendeerd)
< P class=Huisstijlnieuw> < /P>
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< P>De zienswijzen op het Regionaal risicoprofiel 2022-2025 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.< /P>
< P> < /P>
Pieter van de Stadt
SA
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding (indien van toepassing)
9.b
Vaststelling BP Oudeland 2020 - Wonen
< P class=Huisstijlnieuw>< EM>Besluit(en)< /EM> < /P>
< OL>
< LI>De Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen” vast te stellen.< /LI>
< LI>Het bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0204-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum < datum>, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen”.< /LI>
< LI>De 2< SUP>e< /SUP> herziening van het exploitatieplan met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0204EP01B-VAST vast te stellen.< /LI>< /OL>
< P class=Huisstijlnieuw> < /P>
Jan-Willem van den Beukel
RE
9.c
2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de 2< SUP>e< /SUP> begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het bestuur van de VRR hierover te informeren via briefnr. U21.05552.< /P>
Pieter van de Stadt
SA
10
Sluiting