link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 3 oktober 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (8.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Aanvraag structurele financiele bijdrage Winkeliersvereniging Berkel. Op verzoek van Leefbaar 3B. (Bijlage brief aanvraag van de Winkeliersvereniging in map stukken met persoonsgegevens)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
2e wijziging begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondDe zienswijze over de 2e begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen.
Pieter van de Stadt
VH
6.b
Uitvoeringsovereenkomst, verordening en reglement draagvlakmeting BIZ Weg en Land

De verordening BIZ Weg en Land 2019 vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat uit de formele draagvlakmeting voldoende steun blijkt onder bijdrageplichtigen, waarmee een breed draagvlak is voor de BIZ.


Kathy Arends
EMO
6.c
Verordening elektronische kennisgeving Lansingerland 2018

Gevraagde beslissing:  1. Vast te stellen de ‘Verordening elektronische kennisgeving Lansingerland 2018’.

  2. In te trekken de ‘Verordening elektronische bekendmaking gemeente Lansingerland 2014’.

Simon Fortuyn
BIF
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting