link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: Raad Begroting. Let op: aanvang 19.00 uur!
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering (nvt, volgt in de reguliere vergadering van november)
7
Ingekomen stukken (nvt, volgt in de reguliere vergadering van november)
8
Bespreekpunten
8.a
Begroting 2021-2024
< P align=left> Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De Begroting 2021-2024 vast te stellen.< /LI>
< LI>De jaarschijf 2021 van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met een omvang van € 40,2 miljoen, en daarvan € 6,0 miljoen voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen als investeringskrediet.< /LI>
< LI>Het resterende saldo 2021 van de begroting van € 14.696 toe te voegen aan de algemene reserve.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 8.461.730 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van incidentele mutaties in 2021 (€ 2.460.500) en het meerjarig begrotingstekort 2022-2024 (€ 6.001.230).< /LI>
< LI>Een bedrag van € 4.673.149 te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de nieuw te vormen reserve kapitaallasten verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 4.674.443 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de meerjarige lasten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond en de Jeugdhulp.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 10.300.000 te onttrekken aan de reserve Financierings-structurering ter compensatie van het meerjarige dividendverlies Stedin en Eneco.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
8.a.1
A2020-029 Amendement Schrappen maatregelen sociaal domein
8.a.2
A2020-024 Amendement Schrappen bezuinigingen op 10 beleidsaccenten
8.a.3
A2020-019 Amendement Uitstel bezuinigingen beleidsaccenten
8.a.4
A2020-023 Amendement Schrappen bezuinigingen mantelzorgcompliment
8.a.5
A2020-022 Amendement Schrappen bezuinigen participatie en re-integratie activiteiten
8.a.6
A2020-028 Amendement Re-integratie
8.a.7
INGETROKKEN A2020-021 Amendement Bevriezen hondenbelasting op niveau van 2017
8.a.8
A2020-020 Amendement Loonkosten extra FTE’s
8.a.9
A2020-027 Amendement Verduurzamen integraal beheerplan
8.a.10
A2020-026 Amendement On hold Huis van de Samenleving
8.a.11
A2020-25 Amendement OZB niet-woningen
8.a.12
A2020-30 Amendement Gratis OV voor 65 plussers met inkomen tot 120% bijstandsniveau
8.a.13
M2020-009 Motie Kantoren ombouwen tot woningen
8.a.14
M2020-010 Motie Thuisbezorgen van reisdocumenten
8.a.15
M2020-012 Motie Bewegwijzering NS station LL-ZM
8.a.16
M2020-011 Motie Plaatsnaamborden bebouwde kom - Aangenomen zonder stemming
8.a.17
M2020-013 Motie Begroting en keuzes inzichtelijk op 2 A4-tjes
8.a.18
M2020-014 Motie MIP - Aangenomen zonder stemming
8.a.19
INGETROKKEN M2020-015 Motie Duurzame Ontwikkelingsdoelen in begroting
8.a.20
M2020-016 Motie Behoud mantelzorgcompliment
8.a.21
INGETROKKEN M2020-018 Motie Aanspreekpunt woonvormen (tiny houses)
8.a.22
INGETROKKEN M2020-019 Motie Second opinion weerstandsratio
8.a.23
M2020-017 Motie Proces bezuinigingen - Aangenomen zonder stemming
8.a.24
INGETROKKEN M2020-020 Motie Gratis OV voor inwoners minimum inkomen
8.a.25
M2020-021 Motie Bewaakte fietsenstallingen
8.a.26
M2020-022 Motie Diversiteit
8.a.27
M2020-023 Motie Betaald parkeren
8.a.28
M2020-024 Motie 30 km is de norm
8.a.29
INGETROKKEN M2020-025 Motie Zonnepanelen op nieuwbouw
8.a.30
M2020-026 Motie Zonnepanelen NS station LL-Zm
8.a.31
M2020-027 Motie ja-ja stickers
8.a.32
M2020-028 Motie Energiebegroting
8.a.33
INGETROKKEN M2020-029 Motie Fossiele brandstof uitfaseren
8.a.34
M2020-030 Motie Onderzoek naar basisbanen
8.a.35
M2020-031 Motie Regenbooggemeente Lansingerland
8.b
Eerste begrotingswijziging 2021-2024 n.a.v. technisch overleg met provincie
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De nieuw te vormen reserve Boeterente leningenportefeuille, die het karakter heeft van een kapitaallastenreserve, in te stellen voor een bedrag van € 11.340.000 vanaf het boekjaar 2021 met een looptijd van 12 jaar.< /LI>
< LI>De bestemmingsreserve benoemd onder beslispunt 1. te vormen met onttrekkingen in 2021 uit de bestemmingsreserve Financieringsstructurering voor een bedrag van € 10.300.000, en daarmee deze bestemmingsreserve op te heffen, en de bestemmingsreserve Sociaal domein voor een bedrag van € 1.040.000.< /LI>
< LI>Een bedrag van € 3.311.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het oplopende meerjarig begrotingstekort 2021-2024.< /LI>
< LI>Begrotingswijziging 2021.1 waarin beslispunten 1. en 2. financieel worden vertaald in de Begroting 2021-2024 vast te stellen.< /LI>
< LI>Het gewijzigde overzicht van de incidentele baten en lasten voor de periode 2021-2024 vast te stellen.< /LI>
< LI>De Begroting 2021-2024 inclusief begrotingswijziging 2021.1 als een totaalpakket aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
8.b.1
A2020-031 Amendement Begrotingsoverschot toevoegen aan algemene reserve
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding
< P>1. De door het college in brief U20.08609 d.d. 3 november 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op raadsvoorstel BR2000122 met bijlage T20.12862 alsmede op brief U20.08554 te bekrachtigen;< /P>
< P>2.         De geheimhouding onder 1 op te heffen nadat het besluit in werking is getreden. < /P>
Griffie
10
Sluiting