link naar deze pagina

Gemeenteraad - 15 juli 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: Raad incl. Zomerrapportage
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Ingekomen stukken
8.a
Woonvisie Lansingerland 2021-2025. Div moties en amendementen - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
Gevraagde beslissing

De Woonvisie Lansingerland 2021-2025, corsanummer T21.04692, vast te stellen.

Kathy Arends
RE
8.a.1
A2021019 - Amendement Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Mobiliteit - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
8.a.2
A2021-020 - Amendement Gelijke behandeling statushouders
8.a.3
A2021-021 - Amendement Woonwagenbewoners wellicht op Bosland
8.a.4
A2021-022 - Amendement Rolvervulling gemeente bij ontwikkelen huisvesting arbeidsmigranten
8.a.5
M2021-026 - Motie Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Middenhuur - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
8.a.6
M2021-027 - Motie Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Zelfbewoning - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
8.a.7
M2021-028 - Motie Onderscheid tussen ontwikkel- en studielocaties woningbouw - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
8.b
Zomerrapportage 2021 (nieuwe investeringskredieten) - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
Gevraagde beslissing:
Akkoord te gaan met de nieuwe investeringskredieten uit het MIP voor een bedrag van € 3.236.399 ten behoeve van de toerekening van de interne kosten en de uren aan deze investeringskredieten.
Jan-Willem van den Beukel
BV
8.b.1
A2021-023 - Amendement Woonwagens / investeringskrediet
8.c
Zomerrapportage 2021 AANGENOMEN ZONDER STEMMING
Gevraagde beslissing:

De Zomerrapportage 2021 vast te stellen met raadsvoorstel BR2100062.
De begrotingswijziging van voorstellen uit deze Zomerrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de reservemutaties.
De reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP te verhogen met € 11.320.854 voor de verbetering, versnelling of voorbereiding van investeringen, uitbreiding door aanpassing van investeringen én de urentoerekening aan de investeringen.
Jan-Willem van den Beukel
BV
8.d
Optimalisatie uitgangspunten en vaststellen parkeernormen deelplan 4 West, Westpolder-Bolwerk AANGENOMEN ZONDER STEMMING
Gevraagde beslissing:

Op basis van de geoptimaliseerde uitgangspunten voor Deelplan 4 West in Westpolder-Bolwerk en het onderzoek parkeernormen de aangepaste parkeernormen voor dit deelplan vast te stellen en daarmee vergroting van het woningbouwprogramma mogelijk maken.
Vast te stellen dat er een extra parkeerlaag op de bestaande P+R door de ontwikkelaar wordt toegevoegd.

Jan-Willem van den Beukel
RE
8.d.1
M2021-029 Stimuleren actieve communicatie over concept deelauto's, OV en fiets AANGENOMEN ZONDER STEMMING
8.e
Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente Lansingerland – Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2021) AANGENOMEN ZONDER STEMMING
Gevraagde beslissing:
Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college inzake de Achtervangovereenkomst gemeente Lansingerland en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Jan-Willem van den Beukel
BV
8.f
Vaststellen Plan van Scholen Basisonderwijs 2022-2025 AANGENOMEN ZONDER STEMMING
Gevraagde beslissing:


* Plan van Scholen Basisonderwijs 2022-2025 (T21.03888) vast te stellen en daarmee te concluderen dat er ruimte is voor twee basisscholen met denominatie Algemeen Bijzonder Onderwijs.
* Het Plan van Scholen Basisonderwijs 2022-2025 ter definitieve beoordeling voor te leggen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Minister van OCW) over het stichten van twee nieuwe basisscholen met denominatie Algemeen Bijzonder Onderwijs in Lansingerland.

Ankie van Tatenhove
SA
8.g
M2021-030 Motie vreemd aan de orde: Complimenten en waardering voor de ambtelijke organisatie en de griffie AANGENOMEN ZONDER STEMMING
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding (indien van toepassing)
9.c
Benoeming fractieleden VVD tot plaatsvervangende leden in de commissies Ruimte, Algemeen Bestuur en Samenleving
Griffie
10
Sluiting