link naar deze pagina

Gemeenteraad - 20 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
\- Dhr\. Rutten over Participatieplan woningbouwlocaties Lange vaart en Merenweg\, Bleiswijk
\- Dhr\. Olieman over handhaving door gemeente op geluidsoverlast over de aan te leggen padelbanen door LTV Bleiswijk
\- Mevr\. J\. Trompetter over ontwerpwijzigingsplan "Groenzoom\, Pastoor Verburghweg 12a"\, Berkel en Rodenrijs
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken
8
Afscheid raadslid
9
Toelating en beëdiging raadslid (volgt)
9.a
Aanwijzing leden commissie onderzoek geloofsbrieven
9.b
Onderzoek geloofsbrieven en verslag van de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven
9.c
Toelating raadslid tot de gemeenteraad
9.d
Installatie van het nieuwe lid van de raad: afleggen van de eed of gelofte
10
Bespreekpunten
10.a
Participatieplan woningbouwlocaties Lange vaart en Merenweg, Bleiswijk - doorgeschoven punt 22 september 2022
10.b
Advies tarieven Afvalstoffenheffing + kwijtschelding 2023
10.c
Integrale Laadvisie Lansingerland
10.d
Financiën Casa Cadanza
De behandeling van agendapunt 10d is openbaar, tenzij voorafgaand of tijdens de vergadering blijkt dat er alsnog over de inhoud van de geheime stukken gesproken moet worden.
10.e
Verordening nadeelcompensatie
De verordening nadeelcompensatie dient te worden vastgesteld voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet. De huidige planschadeverordening dient te worden gewijzigd, omdat de term planschade onder de Omgevingswet komt te vervallen.
10.f
Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede
11
Hamerstukken
11.a
Zienswijze 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Betreft technische wijzigingen.
11.b
Vaststelling Legesverordening Recreatieschap Rottemeren
Per 1 januari 2018 is de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren gewijzigd in de vorm van een ‘gemengde regeling’ . Dit brengt met zich mee dat de kaderstelling geen bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap, maar van de afzonderlijke gemeenteraden. De gemeenteraden behouden daarmee het politieke primaat inzake het stellen van de recreatiekaders. Het Recreatieschap (gevormd door de colleges) is belast met de uitvoering van deze kaders.

Op 6 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de tabel behorende bij de Legesverordening van het Recreatieschap met betrekking tot de legesbedragen te actualiseren. Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december 2021 heeft het bestuur besloten om:
1\. De tekst vast te stellen van de geactualiseerde ‘Legesverordening Recreatiegebied Rottemeren’;
2\. De betrokken bestuursorganen van de deelnemers te verzoeken de geactualiseerde ‘Legesverordening Recreatiegebied Rottemeren’ vast te stellen\.

In dat kader stel ik het College voor de Raad de bijgevoegde geactualiseerde ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren’, ter vaststelling voor te leggen.
11.c
Raadsconsultatie Strategische agenda 2023- 2026 politie eenheid Rotterdam
11.e
Vaststelling bestemmingsplan Woning achter Oosteindsepad 5, Bergschenhoek
11.f
Benoeming lid commissie samenleving
11.g
Bekrachtiging geheimhouding
11.h
Tarieventabel legesverordening
12
Sluiting