link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 20 juni 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: NB:
De vergadering start in verband met een volle agenda om 19.30 uur.
Na afloop van deze vergadering vindt ook nog een besloten vergadering plaats.
Bundel:
pdf Agendabundel (49.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Stukken ter advisering aan de raad
5.a
Pilot “Techniek en beleving verbinden” bij herinrichting Vogelbuurt (LET OP: voorstel wordt aangepast)

Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met het starten van de pilot “Techniek en beleving verbinden” bij herinrichting Vogelbuurt.

 2. Voor de pilot een budget ter beschikking stellen voor voorbereiding ter grootte van € 95.000 en dit ten laste te brengen van het reeds beschikbare budget Vogelbuurt.

 3. Indicatief als uitgangspunt een maximaal uitvoeringsbudget van € 300.000 vast te stellen.

 4. Besluitvorming over het uitvoeringsbudget te koppelen aan een presentatie van bewoners over het ontwerp aan de commissie Ruimte.

Simon Fortuyn
BO
5.b
Uitvoering deelbesluit 7 Mobiliteitsplan Berkel - Veiliger maken Planetenweg/Oostersingel - bespreekpunt ovv GL amendement

 1. Het uitvoeringsplan deelbesluit 7 van het gewijzigde Mobiliteitsplan Berkel vast te stellen

 2. Het uitvoeringsbudget ad € 112.000,- voor deze maatregelen beschikbaar te stellen uit de stelpost voor het Mobiliteitsplan Berkel

 


Simon Fortuyn
BO
5.c
Oostland-Berkel, 3e partiele herziening De Houtlijn b.v. (BP0120H03)(zienswijzen in map stukken met persoonsgegevens)

Besloten is: 1. Het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Oostland-Berkel, 3e partiele herziening De Houtlijn b.v.', met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0120H03-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting en de daarbij behorende bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum januari 2016, gewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
5.d
Zienswijze ontwerp-Kadernota OV MRDH (brief is op diverse punten gewijzigd)

In te stemmen met zienswijze U17.05809 op de Ontwerp-Kadernota OV en deze te versturen aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit.


Simon Fortuyn
RO
5.e
Startnotitie Pilot Omgevingsplan Lint-Zuid

In te stemmen met de Startnotitie Pilot Omgevingsplan Lint-Zuid.


Jeroen Heuvelink
RO
5.f
Inspraak windenergielocatie Overbuurtsche Polder Bleiswijk

Besloten is: 1. Kennis nemen van de inspraakreacties op het voornemen om het noordelijk deel van de Overbuurtsche Polder op te nemen in de partiële herziening van de VRM windenergie en de concept Nota inspraak;

 2. Een aanvullende zienswijze aan Gedeputeerde Staten te sturen(brief U17.06969).

Jeroen Heuvelink
RO
5.g
Bestemmingsplan "Nabij Noordeindseweg 306" (zienswijze in map stukken met persoonsgegevens)

 1. Het bestemmingsplan “Nabij Noordeindseweg 306”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0159-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, de ‘Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Nabij Noordeindseweg 306” en de plantoelichting, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 10 januari 2017 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
6
Bespreekpunten
6.a
Energiebesparing bij sportverenigingen
Jeroen Heuvelink
VH
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting