link naar deze pagina

Commissie R&I Laren agenda - 22 januari 2019

Locatie: Raadhuis Laren, Raadzaal, Eemnesserweg 19
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: N.G.M. Wegter

1
Opening, vaststelling agenda
2
Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 16 oktober 2018
3
Mededelingen
4
Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
5
Presentatie Stichting Gooise Tram
6
Raadsvoorstellen:
6.1
Huisvestingsverordening 2019
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde ontwerp bouwstenennota voor de nieuwe Huisvestingsverordening 2019;
2. In te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke zienswijze namens Laren.
6.2
Woningbouwnota “Laren, Behoud door Ontwikkeling”
Voorstel:
De Woningbouwnota “Laren, Behoud door Ontwikkeling” vast te stellen en daarmee te besluiten tot de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen.
6.3
Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
Voorstel:
Voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende speerpunten te kiezen, en daarmee focus aan te brengen in de te bereiken resultaten in 2022:
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27), geluidhinder verkeerslawaai, fietspaden);
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt, vestigingsbeleid bedrijven,
behouden en creëren van werkgelegenheid, cultuur en recreatie);
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande gebouwen);
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang);
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG).
6.4
Ontwerp actieplan geluid Laren 2018-2023
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het ontwerp actieplan geluid Laren 2018- 2023;
2. Geen zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van het ontwerp actieplan geluid.
7
Rondvraag
8
Sluiting