link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering agenda - 27 september 2017

Locatie: Raadhuis Laren, Raadzaal, Eemnesserweg 19
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R. Kruisinga

1
Opening raadsvergadering
2
Overhandiging ambtsketen en voorzittershamer aan waarnemend burgemeester
3
Vastelling agenda
4
Mededelingen / Voortgang grote projecten
5
Beantwoording Vragen
6
Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
7
Vaststelling notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d. 28 juni, 5 juli en 18 juli 2017
8
Ingekomen stukken en mededelingen
9
Raadsvoorstellen:
9.1
Toelating en beëdiging nieuw raadslid
Voorstel:
1. Het benoemde raadslid, de heer S.W.G.A.M. Bogaers, toe te laten tot de gemeenteraad van Laren;
2. De heer Bogaers (LB) te benoemen tot lid van Commissie R&I.
9.2
Benoeming loco-griffier
Voorstel:
Mevrouw A. de Graaf-Gerrits, raadsgriffier van de gemeente Eemnes, met ingang van heden te benoemen tot loco-griffier.
9.3
Nieuw beleid HR-gesprekken
Voorstel:
1. Ten behoeve van het griffiepersoneel overeenkomstig bijgevoegd visiedocument HR-gesprekken te handelen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 van toepassing te verklaren;
2. De huidige regeling ‘functioneren en beoordelen’ en andere afspraken en regelingen rondom functioneren en beoordelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in te trekken.
9.4
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Laren 2017
Voorstel:
De ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Laren 2017’ vast te stellen.
9.5
Begrotingswijziging Appa plan
Voorstel:
1. Een budget van € 38.973,17 uit de Algemene Dekkingsmiddelen beschikbaar te stellen voor de extra koopsom ten behoeve van de pensioenvoorziening voormalig wethouder;
2. De 10de begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
9.6
Woonvisie Laren 2017-2022
Voorstel:
De lokale woonvisie 'Woonvisie Laren 2017-2022' vast te stellen.
9.7
GR Werkvoorzieningschap Tomingroep
Voorstel:
In te stemmen met het door het college gewijzigd vasstellen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep.
9.8
Rapport toezicht informatiebeheer 2016
Voorstel:
Kennisnemen van het rapport over het toezicht op het informatiebeheer in 2016.
9.9
Zomernota 2017
Voorstel:
De ‘Zomernota 2017’ vast te stellen.
9.10
Controleprotocol 2017
Voorstel:
Het Controleprotocol 2017 vast te stellen.
10
Sluiting