link naar deze pagina

Raadsforum - 11 december 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:40
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar

1 19:00
BEELDVORMENDE RAAD
1.a 19:00
Presentatie: Nieuwe subsidiestelsel.
Locatie: Raadzaal.
Voorzitter: mevrouw Velù.
1.b 19:00
Presentatie coöperatie ‘Zon op Leidschendam-Voorburg’ over zonnepanelen dak sporthal project De Dijsselbloem.
Locatie: Brak / 't Swaentje.
Voorzitter: mevrouw Bos.
2 20:00
BESLUITVORMENDE RAAD
2.a.1 20:00
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2.a.2 20:00
Spreekrecht burgers
2.b 20:05
Besluitenlijst raadsforum 27 november 2018.
2.c 20:05
Lijst van Ingekomen stukken 11 december 2018
2.d 20:05
Indienen en stemverklaring aangekondigde nieuwe moties.
2.e 20:20
Raadsvoorstel: Vaststellen re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (764)
In 2018 eindigen het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief, het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid en het Uitvoeringsplan Naleving en Handhaving. Voor de periode 2019-2022 is nieuw beleid ontwikkeld, te weten het re-integratie- en participatiebeleid.
2.f 20:20
Raadsvoorstel: Vaststellen Minimabeleid 2019-2022 (744)
Het huidige minimabeleid 2015-2022 loopt af. Voor de periode 2019-2022 is nieuw minimabeleid ontwikkeld, dat op 1 januari 2019 in werking zal treden. Bij het ontwikkelen van het minimabeleid zijn onder andere de resultaten van diverse onderzoeken (Minima-effectrapportage van het NIBUD en de Armoede Monitor van onderzoeksbureau KWIZ), landelijke ontwikkelingen en de financiële kaders meegenomen. Op basis hiervan is er nieuw minimabeleid ontwikkeld; er is meer aandacht voor de doelgroepen welke de grootste problemen ervaren bij het maandelijks rondkomen van het inkomen dat zij hebben.
2.g 20:20
Raadsvoorstel: Aanpak afvalsituatie (709).
Op 25 september heeft het college een besluit genomen over aan advies aan de raad over de te nemen maatregelen om de afvalsituatie in de gemeente aan te pakken. Dit pakket maatregelen wordt nu in een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.
2.h 20:20
Raadsvoorstel: Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2019 (770).
In het Belastingplan 2019 van de Rijksoverheid is een verhoging van € 100 miljoen per jaar opgenomen van de verbrandingsbelasting op afval. Deze verhoging is deels opgenomen in de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019. In het raadsvoorstel tot Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing wordt aan de raad voorgesteld om de tarieven van de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken.
2.i 20:20
Raadsvoorstel: Conceptadvies ongelijkvloerse kruispunten N14 (765).
Bijgaande conceptbrief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft het gemeentelijke standpunt ('conceptadvies' genoemd) ten aanzien van de ongelijkvloerse kruispunten op de N14, met de Prins Bernhardlaan en de Mgr. Van Steelaan. Op 11 december kan de raad met bijgaand conceptadvies een standpunt innemen. Dit in vervolg op de raadsbrief en het rapport van Rijkswaterstaat waarin de verschillende varianten zijn toegelicht (kenmerk 726 van 16 oktober 2018).
2.j
Raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma van eisen en wensen voor de aanbestedingsprocedure selectie accountant (914)
2.k 20:20
Initiatiefvoorstel GBLV 'lantaarnpalen'.
2.l 20:20
Raadsvoorstel afronding evaluatie rekenkamercommissie en wijziging verordening en samenwerkingsovereenkomst WVOLV (927).
2.m 20:20
Raadsvoorstel benoeming lid presidium.
3 20:30
OORDEELSVORMENDE RAAD
3.a 20:30
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
3.a.1 20:30
Spreekrecht burgers.
3.a.2 20:40
Vragenuur (mondelinge beantwoording vraag van de fractie GroenLinks inzake onderverhuur sporthallen).
3.b 20:45
Raadsvoorstel: Besluitvorming over gemeentelijke deelname aan stedenbanden (750)
Het college stelt voor de gemeentelijke betrokkenheid bij de drie stedenbanden te beëindigen. Gelet op het onderwerp en de aard van het besluit zal het college de raad vragen dit voorstel te bekrachtigen.
3.c 21:15
Rapport Rekenkamercommissie (RKC) inzake onderzoek naar de 'Toegang tot voorzieningen in de Wmo'.
3.d 22:00
Raadsvoorstel: Vaststellen Kompas van de Leefomgeving (663).
Tijdens het raadsforum op 13 november 2018 is besloten om het raadsvoorstel 'vaststellen Kompas van de Leefomgeving' voor een tweede termijn te agenderen voor een volgend raadsforum.

Het Kompas van de Leefomgeving is een tussenproduct in het proces naar de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de leefomgeving van Leidschendam-Voorburg en voor haar inwoners en gebruikers. De ontwikkeling van de Omgevingsvisie is in twee delen verdeeld waarvan het Kompas van de Leefomgeving het eerste deel is. Het biedt de uitgangspunten en richting voor de op te stellen Omgevingsvisie. Het is wenselijk dat de raad wordt meegenomen in deze uitgangspunten en richting om de voortgang van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie te kunnen volgen. Net zoals de Omgevingsvisie een flexibel, aan te passen lange termijnvisie moet worden, is het Kompas van de Leefomgeving niet in beton gegoten maar geeft het de richting aan op basis van trends en ontwikkelingen, huidig beleid en participatierondes.
3.e 23:00
Raadsbrief: Ontwerpactieplan geluid 2018 - 2023 (689).
De heer Dupont (CDA) heeft verzocht om agendering.

Het college is volgens Wet milieubeheer verplicht elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan geluid vast te stellen voor de gemeentelijke wegen. Vorig jaar zijn nieuwe geluidskaarten vastgesteld (over 2016); dit jaar is het actieplan aan de beurt. Het ontwerpactieplan moet 6 weken ter inzage worden gelegd, zodat inwoners een zienswijze kunnen inbrengen. Tevens moet de raad in gelegenheid worden gesteld zijn wensen en zienswijze over het plan kenbaar te maken.
3.f 23:25
Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen fractie GBLV inzake toename brandjes jeugdinstelling Schakenbosch aug. 2018
De fractie GBLV heeft verzocht om agendering (overheveling Lijst Ingekomen Stukken).