link naar deze pagina

Raad - 31 oktober 2017

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar
Toelichting: Deze raadsvergadering is tevens de Begrotingsraad.

Voorgesteld wordt de agendapunten 14 a t/m d (m.b.t. begroting 2018-2021) gezamenlijk te behandelen.

De fracties worden verzocht om eventuele moties en/of amendementen uiterlijk een dag voor de vergadering aan te leveren bij de griffie.

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2
Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).
3
Vragenuur.
4
HAMERSTUK: Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 september 2017 (1965389).
5
HAMERSTUK: Lijst van ingekomen stukken (1987121).
6
HAMERSTUK: Raadsbesluit: Zienswijze Concept Programma van Eisen Concessie Parkshuttle (1966613).
7
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Omgevingsvergunning eerste fase voor het oprichten van tien appartementen en zestien eengezinswoningen aan de Plaspoelkade / Warmoezierstraat (A2-locatie) in Leidschendam met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (1968010)
8
HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (1968215)
9
HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Vaststellen fractievergoeding 2016 (1968277)
10
HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Beslissing op bezwaar tegen het raadsbesluit van 11 april 2017 tot gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding op de Bijlage B, brief Waaijer (1976153)
11
HAMERSTUK: Raadsvoorstel behandeling burgerinitiatief Schakenbosch (1987863)
12
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Parkeerbalans Leidschendam-Centrum (1940499).
13
BESPREEKPUNT: Motie Windturbine (wordt nagezonden).
14.a
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Programmabegroting 2018-2021 (1963535)
pdf Dossier 190 voorblad.pdf (95KB)
pdf Raadsvoorstel: Programmabegroting 2018-2021 (27KB)
pdf Raadsbesluit: Programmabegroting 2018-2021 (1963535) (171KB)
pdf Begroting 2018-2021(1956565).pdf (2MB)
pdf Begroting in een oogopslag (498KB)
pdf Samenvatting Huishoudboekje 2018 (84KB)
pdf Beantwoording openstaande vragen programmabegroting 2018-2021 - commissie AZ.pdf (213KB)
pdf Beantwoording technische vragen_tafeltjesavond_begroting_tweede turap.pdf (395KB)
pdf Erratum bij programmabegroting 2018-2021.pdf (35KB)
pdf Bijlage erratum programmabegroting 2018-2021.pdf (81KB)
pdf Motie 1 fractie D66 inzake Hondenbelasting.docx (239KB)
pdf Motie 1 fractie D66 Dekkingsvoorstel Hondenbelasting.pdf (23KB)
pdf Motie 2 fractie D66 inzake Parkeerontheffing.docx (321KB)
pdf Motie 2 fractie D66 Dekkingsvoorstel Parkeerontheffing.pdf (23KB)
pdf Motie 3 fractie D66 inzake Toeristenbelasting.docx (236KB)
pdf Motie 3 fractie D66 Dekkingsvoorstel Toeristenbelasting.pdf (22KB)
pdf Motie 4 fractie D66 inzake Samenwerkende overheid.docx (403KB)
pdf Motie 5 fracties CDA PvdA GBLV GL CU-SGP Hohage opwaarderen buslijn 47 gewijzigd.docx (548KB)
pdf Motie 6 fracties PvdA, VVD, GBLV, GL, Hohage inzake Winkel- en horeca-activiteiten.docx (405KB)
pdf Motie 7 fracties VVD, CDA, Hohage inzake Rugby.docx (319KB)
pdf Motie 8 fractie D66, GBLV, PvdA, GL, CU-SGP inzake Terugdraaien taakstelling jeugdzorg.docx (665KB)
pdf Motie 9 VVD plus alle fracties wachttijden jeugdzorg.docx (506KB)
pdf Motie 10 fractie GroenLinks inzake Verruiming Collectieve ziektekostenverzekering.docx (301KB)
pdf Motie 11 fracties CDA en VVD inzake Afvalbakken.docx (489KB)
pdf Amendement 1 fractie GBLV inzake MVV.docx (341KB)
pdf Amendement 2 fracties GroenLinks en D66 inzake collectieve ziektekostenverzekering.docx (198KB)
pdf Amendement 3 fracties GroenLinks, PvdA, D66, GBLV CU-SGP inzake duurzaamheid en klimaatbeleid.docx (331KB)
pdf overzicht moties amendementen begroting 2018-2021.doc (242KB)
14.b
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: 2e tussentijdse rapportage 2017 (1963165)
14.c
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: tot vaststelling van de tarieven en belastingverordeningen 2018 (1961570)
14.d
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Nota van wijziging bij de programmabegroting 2018-2021 (1980850)