link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
Alle raadsleden, alsmede de raadsvoorzitter en de griffier, zijn aanwezig.
Alle wethouders zijn aanwezig.
Op de publieke tribune zijn 24 personen aanwezig, inclusief 2 mt-leden, 1 griffielid en 2 journalisten.
2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 23 mei 2017 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
Op voorstel van de heer M. Graef zegt de raadsvoorzitter toe om voorafgaande aan agendapunt 14 tot een schorsing van de vergadering van 10 minuten te zullen overgaan om de raadsleden de gelegenheid te geven om het door de fractie CDA vlak voor de raadsvergadering aangereikte amendement 14.1 te kunnen lezen en binnen de fractie te bespreken.
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2017
De gemeenteraad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 april 2017 conform het voorlegde concept vast te stellen.
4
(vervallen)
5
Vaststellen Integraal beleidsplan openbare ruimte 2018 – 2028
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
6
Vaststellen Beleidsplan bibliotheekwerk gemeente Leudal 2017-2020
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
7
Instemmen met plan van aanpak ‘Grip op regionale samenwerking’
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
De gemeenteraad besluit tevens, bij acclamatie, om de raadsleden H. Sleven (Samen Verder) en A. Kierkels (Leudal Sociaal) te benoemen om zitting te nemen in de regiegroep van de communicatiestructuur Midden-Limburgse gemeenteraden.
8
Vaststellen Beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving 2017 - 2020
De fractie Progressief Leudal besluit, gehoord de beraadslagingen, haar amendement 8.1 te wijzigen in die zin dat in het dictum het woord ‘NOOIT’ wordt gewijzigd in ‘NIET’.
Het gewijzigde amendement 8.1 van de fractie Progressief Leudal wordt met 3 stemmen voor (D66, Progressief Leudal) en 22 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, Leudal Sociaal, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.
9
Uiten wensen en bedenkingen vaststellingsovereenkomst Structuurbeelden Haelen-Horn met Herontwikkeling Haelen-Horn BV
Dit agendapunt 9 komt aan de orde in de op 6 juni 2017 voort te zetten raadsvergadering.
10
Vaststellen zienswijze over Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020
Door een gebrek aan vergadertijd op 30 mei 2017 komt dit agendapunt aan de orde in de op 6 juni 2017 voort te zetten raadsvergadering.

11
Vaststellen zienswijze over ontwerp eerste begrotingswijziging 2017 en over ontwerpbegroting 2018 + meerjarenperspectief 2019-2021 van ‘gemeenschappelijke regeling Omnibuzz’ Geleen
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
12
Vaststellen zienswijze ontwerpjaarrekening 2016 + ontwerpbegroting 2018 ‘Gemeenschappelijke Regeling Westrom’ Roermond
Door een gebrek aan vergadertijd op 30 mei 2017 komt dit agendapunt aan de orde in de op 6 juni 2017 voort te zetten raadsvergadering.
13
Kennisnemen jaarrekening 2016 + vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ Haelen
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
14
Beslissen omtrent bekrachtigen geheimhouding t.a.v. door burgemeester overgelegd onderzoeksrapport BING inzake integriteitmelding over wethouder A. Walraven
Het amendement 14.1 van de fractie CDA wordt, gehoord hebbende de beraadslagingen, op verzoek van die fractie in vieren opgedeeld in stemming gebracht, namelijk per beslispunt van het dictum één stemming.
Het amendement 14.1.1 wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Leudal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open) verworpen.
Het amendement 14.1.2 wordt met 8 stemmen voor (CDA, Leudal Sociaal, VVD) en 17 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Leudal) verworpen.
Het amendement 14.1.3 wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Leudal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open) verworpen.
Het amendement 14.1.4 wordt met 9 stemmen voor (CDA, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Leudal) en 16 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66) verworpen.

De gemeenteraad besluit met 19 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Leudal Sociaal, Progressief Leudal) en 6 stemmen tegen (CDA, VVD) conform het raadsvoorstel.
15
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid J. van der Stappen om ingekomen stuk nummer 15 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (20 juni 2017).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
16
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
17
Schorsing
De vergadering wordt om 23.03 uur geschorst.
Zij zal op dinsdag 6jun17 worden voortgezet, aanvang 19.30 uur, om de resterende agendapunten 9, 10, 12 en 17 (sluiting) aan de orde te stellen

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.