link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep 3ML: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser over om het tv-programma van ongeveer een kwartier te kunnen bekijken:
http://www.ml5.nl/gemist.php?id=10109

Aan het woord komen achtereenvolgens:

Over agendapunt 4 'Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter':
- wethouder Richard Verheul (Leudal Sociaal)
- raadslid Robert Martens (D66)
- raadslid Rob Flinsenberg (CDA)

Over agendapunt 15 'Afleggen verklaringen door de fracties in verband met de gevoerde coalitieonderhandelingen' + agendapunt 16 'Benoemen en beëdigen van de wethouders':
- raadslid Michel Graef (Samen Verder; leider coalitieonderhandelingen)
1
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
Alle raadsleden, alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig.
Alle wethouders zijn aanwezig.
Op de publieke tribune zijn 47 personen aanwezig, inclusief 3 mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist.
2
Vaststellen agenda
Het voorstel van de fractie CDA om agendapunt 4 ‘Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter’ niet in de raadsagenda op te nemen wordt met 9 stemmen voor (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 16 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Leudal Sociaal) verworpen.

De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 22 mei 2018 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 april 2018
De gemeenteraad besluit de besluitenlijst vast te stellen conform het aangeboden concept.
3.A
Herstemmen over motie 4.2 van Progressief Akkoord Leudal uit raadsvergadering 17 april 2018 bij agendapunt 4 ‘Vaststellen bestemmingsplan Landgoed Leudal 2018’
De heer R. Martens (D66) legt, net als in de raadsvergadering van 17 april 2018, een integriteitmelding over en verblijft daardoor tijdens de besluitvorming over dit agendapunt niet in de raadzaal.

De motie 4.2 uit de raadsvergadering van 17 april 2018 wordt verworpen omdat de stemmen ook nu staakten met 12 stemmen voor (Samen Verder, Leudal Sociaal, Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 12 stemmen tegen (Ronduit Open, CDA, D66).
4
Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
Het amendement 4.1 van de fractie Ronduit Open wordt met 9 stemmen voor (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 16 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66, Leudal Sociaal) verworpen.

Het amendement 4.2 van de fracties D66 + Samen Verder wordt met unanieme stemmen aangenomen.

Het (ter vergadering gewijzigde) amendement 4.3 van de fracties D66 + Samen Verder wordt met 18 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, VVD, Leudal Sociaal) en 7 stemmen tegen (CDA, Progressief Akkoord Leudal) aangenomen.

Het amendement 4.4 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 2 stemmen voor (Progressief Akkoord Leudal) en 23 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, VVD, Leudal Sociaal) verworpen.

Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Leudal Sociaal) en 9 stemmen tegen (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal, VVD) aangenomen.

5
Verlenen verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning realiseren 4 vakantie-units Reijndersstraat 9 in Baexem
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
6
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 en over meerjarenraming 2020-2023 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
7
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 van gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te Roermond + Kennisnemen van jaarstukken 2017
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

8
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegrotingen 2018 / 2019 en over meerjarenraming 2020-2022 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard + Vaststellen zienswijze over jaarstukken 2017
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

9
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 + meerjarenraming 2020-2022 van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

10
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 van gemeenschappelijke regeling Westrom te Roermond + Kennisnemen van voorlopige jaarrekening 2017
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
11
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Schwalm-Nette + Vaststellen zienswijze over conceptjaarverslag 2017
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

12
Voteren voorschot voor eventueel project patrijzenimpuls Buggenumse Veld
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
13
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 G. Teeuwen om het stuk met het nummer 34 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (19 juni 2018);
 R. Thomassen om het stuk met het nummer 16 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal (18 juni 2018);
 R. Flinsenberg om de stukken met de nummers 26 + 31 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal (18 juni 2018).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.

14
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
15
Afleggen verklaringen door de fracties in verband met de gevoerde coalitieonderhandelingen
Er worden verklaringen afgelegd.

Op basis van die verklaringen blijkt dat de fracties Samen Verder, Ronduit Open en D66 vanaf dat moment als de coalitie zijn te beschouwen voor de zittingsperiode 2018-2022.

Bij dit agendapunt ligt geen voorstel voor besluitvorming voor.
16
Benoemen en beëdigen van de wethouders
De raadsvoorzitter stelt een ad hoc commissie onderzoek benoembaarheid wethouders in en wijst als leden aan de raadsleden P. van Melick (CDA), H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) en J. Vissers (VVD). Mevrouw Glessner rapporteert, na onderzoek tijdens een schorsing van de raadsvergadering, de bevindingen van de commissie aan de raadsvoorzitter en de gemeenteraad:
 De stukken van de kandidaat-wethouders A. Walraven, P. Verlinden, S. Backus en R. Martens worden in orde bevonden, zij zijn op grond daarvan benoembaar;
 Bij de stukken van de kandidaat-wethouder M. Janssen ontbreekt de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’; De aanvraag daarvoor is door de heer Janssen tijdig bij de gemeente ingediend, de gemeente heeft echter verzuimd die aanvraag tijdig door te geleiden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Raadslid M. Graef (Samen Verder) stelt, namens de drie coalitiefracties, voor om 5 wethouders te benoemen.
De gemeenteraad besluit met 17 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, VVD) en 8 stemmen tegen (CDA, Progressief Akkoord Leudal, Leudal Sociaal) conform dat voorstel.

De raadsvoorzitter legt vervolgens aan de raad het voorstel vanuit de coalitiefracties voor om de tijdbestedingsnorm op 4,25 fte te bepalen (wethouder 1 SV: 1,0 fte; wethouder 2 SV: 0,75 fte; wethouder 3 RO: 1,0 fte; wethouder 4 RO: 0,7 fte; wethouder 5 D66: 0,8 fte).
De gemeenteraad besluit met 15 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66) en 10 stemmen tegen (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD, Leudal Sociaal) conform dat voorstel.

De voorzitter stelt de benoemingsprocedure voor de 5 vacante wethouderfuncties aan de orde. Hij verzoekt de raadsleden M. Teluij en R. Thomassen om tijdens deze procedure te fungeren als commissie van stemopneming. De beide raadsleden stemmen daarmee in.

Raadslid M. Graef (Samen Verder) nomineert voor de 1e vacante wethouderfunctie de heer A. Walraven (1,0 fte).
De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 16 stemmen op de heer Walraven;
• 1 stem op mevrouw Wijers;
• 1 stem op een onbekende heer Hendriks;
• 7 stemmen ongeldig (w.o. 5 stemmen ‘tegen’).

De voorzitter constateert dat de heer A. Walraven hierdoor is benoemd tot wethouder.

Raadslid M. Graef (Samen Verder) nomineert voor de 2e vacante wethouderfunctie de heer P. Verlinden (0,75 fte).
De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 18 stemmen op de heer Verlinden;
• 2 stemmen op de heer Houben;
• 4 stemmen ongeldig (w.o. 3 stemmen ‘tegen’);
• 1 stem blanco.

De voorzitter constateert dat de heer P. Verlinden hierdoor is benoemd tot wethouder.

Raadslid J. Custers (Ronduit Open) nomineert voor de 3e vacante wethouderfunctie de heer S. Backus (1,0 fte).
De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 16 stemmen op de heer Backus;
• 3 stemmen op de heer Verheul;
• 1 stem op mevrouw Teluij;
• 1 stem op mevrouw Glessner;
• 3 stemmen ongeldig (zijnde 3 stemmen ‘tegen’);
• 1 stem blanco.

De voorzitter constateert dat de heer S. Backus hierdoor is benoemd tot wethouder.

Raadslid J. Custers (Ronduit Open) nomineert voor de 4e vacante wethouderfunctie de heer M. Janssen (0,7 fte).
De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 10 stemmen op de heer Janssen;
• 7 stemmen op de heer Verheul;
• 1 stem op mevrouw Teeuwen;
• 1 stem op mevrouw Alofs;
• 1 stem op mevrouw Glessner;
• 2 stemmen ongeldig (w.o. 1 stem ‘tegen’);
• 3 stemmen blanco.

De voorzitter constateert dat deze stemming niet heeft geleid tot een volstrekte meerderheid van stemmen (= 13) van hen die een stem hebben uitgebracht (= 25).

De voorzitter gaat over tot een herstemming tussen de twee personen op wie in de eerste stemronde de meeste stemmen zijn uitgebracht, zijnde de heren Janssen en Verheul.
Nu door een herstemming de keuze is beperkt tot de heren Janssen en Verheul, gaat deze benoemingsprocedure hen persoonlijk aan en mogen zij daardoor niet aan de stemming deelnemen.

De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 11 stemmen op de heer Janssen;
• 9 stemmen op de heer Verheul;
• 1 stem ongeldig;
• 2 stemmen blanco.

De voorzitter constateert dat deze stemming niet heeft geleid tot een volstrekte meerderheid van stemmen (= 12) van hen die een stem hebben uitgebracht (= 23).
Hij schorst de vergadering voor een aantal minuten.

Na heropening van de vergadering doet de voorzitter een beroep op de raadsleden om er in de 2e herstemming uit te komen. Opnieuw is de keuze beperkt tot de heren Janssen en Verheul.

De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 15 stemmen op de heer Janssen;
• 6 stemmen op de heer Verheul;
• 2 stemmen blanco.

De voorzitter constateert dat de heer M. Janssen hierdoor is benoemd tot wethouder.

Raadslid A. Kierkels (D66) nomineert voor de 5e vacante wethouderfunctie de heer R. Martens (0,8 fte).
De gemeenteraad stemt schriftelijk als volgt:
• 21 stemmen op de heer Martens;
• 1 stem op mevrouw Schors;
• 3 stemmen blanco.

De voorzitter constateert dat de heer R. Martens hierdoor is benoemd tot wethouder.

Op de vraag van de voorzitter of de zojuist benoemde wethouders A. Walraven, P. Verlinden, S. Backus, M. Janssen en R. Martens hun benoeming per direct wensen te aanvaarden antwoorden zij allen bevestigend.

Aansluitend leggen de vijf wethouders in handen van de voorzitter de eed dan wel de verklaring en belofte af.

17
Beslissen omtrent toelating raadsleden op eventueel door benoeming van wethouders uit de raad vacant geworden raadszetels en beëdiging van die raadsleden
De raadsvoorzitter stelt een ad hoc commissie onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden in en wijst als commissieleden aan de raadsleden P. van Melick (CDA), H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) en J. Vissers (VVD). Mevrouw Glessner rapporteert, na onderzoek tijdens een schorsing van de raadsvergadering, de bevindingen van de commissie aan de raadsvoorzitter en de gemeenteraad:
 De stukken van de door de voorzitter van het centraal stembureau benoemde raadsleden, welke benoeming noodzakelijk is geworden door het openvallen van plaatsen in de gemeenteraad doordat vijf raadsleden zijn benoemd tot wethouder, zijn in orde bevonden. Zij kunnen op grond daarvan door de gemeente worden toegelaten als raadslid;
 De volgende raadsleden kunnen worden toegelaten als raadslid: de heer L. Linssen uit Nunhem (Samen Verder), mevrouw A. van Vlodrop-Van Kempen uit Horn (Samen Verder), de heer E. Franzen uit Kelpen-Oler (Ronduit Open), de heer H. Hermans uit Heythuysen (Ronduit Open) en de heer D. Voermans uit Roggel (D66).

De gemeenteraad besluit bij acclamatie om deze vijf benoemde raadsleden toe te laten als raadslid.

Aansluitend leggen deze vijf raadsleden in handen van de voorzitter de eed dan wel de verklaring en belofte af.
18
Afscheid wethouder(s)
De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan de heer R. Verheul die als gevolg van de besluitvorming in deze raadsvergadering inmiddels geen wethouder meer is.

Ook een aantal raadsleden spreken aan het adres van de heer Verheul woorden van dank uit.

Tenslotte dankt de heer Verheul op zijn beurt de collegeleden en ambtenaren voor de vele steun die hij heeft gekregen gedurende zijn wethouderschap.
19
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 24.00 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.