link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 22 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:46
Voorzitter: Ing. M.A.J. Bongers (waarnemend)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 27 november 2018
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 5 februari 2019
5.1
Vaststellen Afvalstoffenverordening Leudal 2018
5.2
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Leudal 2018
5.3
Beschikbaar stellen bijdrage voor aanleg Elisabethpad, fase 2 in Haelen + dekken bijdrage t.l.v. Reserve Groenfonds
6
Bespreken verzoek Dierenrechtenorganisatie stichting Bite Back te Zeist over instellen verbod oplaten (wens)ballonnen
Zie ook agendapunt 2 waarbij het op 16jan19 ingekomen agenderingsverzoek van de fractie Progressief Akkoord Leudal aan de orde komt.
Indien de commissie besluit tot agendering dan zou dat onderwerp bij agendapunt 6 inhoudelijk kunnen worden besproken.
7
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
8
Ingekomen stukken
8.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
8.2
E-mail Dorpsraad Buggenum 12 december 2018 inzake realisatie Buggenum als echt Maasdorp / toekenning beschermd dorpsgezicht + lokatie verhoogd aan te leggen dijk
8.3
Collegestuk 8jan19 over jaarlijkse vaststelling van grondprijzen voor woningbouwkavels, bedrijfskavels en reststroken voor 2019
9
Mededelingen en rondvraag
9.1
Krantenberichten periode 15 november 2018 t/m 9 januari 2019
9.2
Collegestuk over ondertekening prestatieafspraken volkshuisvesting 2019
9.3
Informatie over behandeling beroep tegen raadsbesluit 14 november 2017 vaststelling bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017
9.4
Uitnodiging Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen presentatie landschapsbiografie Neeritter + Ittervoort op 6 februari 2019 in Haler
9.5
Hernieuwde besluitvorming college inzake uitbreiding Autobedrijf Gielen, Stationsstraat 31 Heythuysen
9.6
Standpunt provinciale staten inzake N280, wegvak Leudal
9.7
Hinder stoken open haarden en vuurkorven
9.8
Burengeschil Broekweg, Haelen
9.9
Uitslag enquête woningbouw Haler
9.10
Kans claim afgewezen aanvraag omgevingsvergunning Zonneweide Leudal BV in Heythuysen
10
Vaststellen volgende vergadering
11
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.