link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:17
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep ML5: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser om het tv-programma van ongeveer een kwartier te kunnen bekijken: https://www.ml5.nl/gemist.php?id=10398

Aan het woord komen achtereenvolgens:

Over agendapunt 4 'Vaststellen rapport ‘Economisch profiel Leudal; naar een economische agenda voor Leudal':
- wethouder Piet Verlinden (Samen Verder)
- raadslid Huub van Helden (CDA)

Over agendapunt 7 'Vaststellen Beheerplan groen en wegen 2019-2022 + Instemmen met beschikbaar stellen jaarlijkse onderhoudsbudgetten + Instemmen met projecten bevordering participatie en duurzaamheid’:
- wethouder Robert Martens (D66)
- raadslid Joost van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal)
1
Opening
De vergadering wordt om 19.34 uur geopend.

Alle raadsleden, alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig; raadslid P. Houben is pas vanaf 19.38 uur (tijdens agendapunt 2) aanwezig.

Alle wethouders, behalve wethouder A. Walraven, zijn aanwezig.

Op de publieke tribune zijn 32 personen aanwezig, inclusief 5 mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist
2
Vaststellen agenda
Het voorstel van de fractie CDA om agendapunt 17 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake meer onderzoek ontwikkeling ’t Maasveld in Neer’ te behandelen direct ná agendapunt 3 wordt met 21 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal) en 4 stemmen tegen (Progressief Akkoord Leudal, VVD) aangenomen.

Het agenderingsvoorstel van de fractie Ronduit Open om een agendapunt toe te voegen geheten ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vergunningsverleningstraject Zonneweide Leudal BV te Heythuysen’ wordt met unanieme stemmen aangenomen.
Het agendapunt krijgt het nummer 17A.

De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 18 september 2018 vastgestelde voorlopige raadsagenda, met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 3/10 juli 2018
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten vast te stellen conform het aangeboden concept.
4
Vaststellen rapport ‘Economisch profiel Leudal; naar een economische agenda voor Leudal’
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
5
Vaststellen Verordening individuele inkomenstoeslag 2019 gemeente Leudal
De gemeenteraad besluit met 23 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, VVD, Leudal Sociaal) en 2 stemmen tegen (Progressief Akkoord Leudal) conform het raadsvoorstel.
6
Vaststellen plan 'Kwaliteitsimpuls routestructuren Leudal'
Het amendement 6.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 4 stemmen voor (Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 21 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal) verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.
7
Vaststellen Beheerplan groen en wegen 2019-2022 + Instemmen met beschikbaar stellen jaarlijkse onderhoudsbudgetten + Instemmen met projecten bevordering participatie en duurzaamheid
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
8
Vaststellen bestemmingsplan 'Kloppe-ven te Horn'
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
9
Verlenen toestemming aan college voor wijzigen gemeenschappelijke regeling ‘Reinigingsdienst Maasland’ te Haelen + Instemmen als raad met die wijziging
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
10
Vaststellen zienswijze over 1e begrotingswijziging 2018 gemeenschappelijke regeling 'Reinigingsdienst Maasland' te Haelen
Het amendement 10.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt door haar, gehoord hebbende de beraadslagingen, ingetrokken.

De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
11
Vaststellen bestemmingsplan 'Bergingsloods Ophoven 31 Roggel'
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
12
Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 14 levensloopwoningen Lancasterstraat / Burgemeester Geurtslaan te Heythuysen
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
13
Aanwijzen categorieën gevallen waarin verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan of beheersverordening
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
14
Vaststellen Bouwverordening Leudal 2018
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
15
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 R. Thomassen om het stuk met het nummer 13 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (24 oktober 2018) + de stukken met de nummers 93 en 94 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (23 oktober 2018);
 M. Wagemans om het stuk met het nummer 98 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (23 oktober 2018);
 H. Sleven om het stuk met het nummer 10 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (23 oktober 2018);
 E. Franzen om het stuk met het nummer 97 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (23 oktober 2018);
 M. Teluij om de stukken met de nummers 14 + 51 (in combinatie met het al genoemde stuk 97) voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (23 oktober 2018);
 R. Flinsenberg om het stuk met het nummer 8 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal (22 oktober 2018).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
16
Mededelingen
Wethouder S. Backus meldt dat de Raad van State vandaag uitspraak heeft gedaan in een beroepzaak inzake Landgoed Leudal in Haelen. Hij zal morgen, in overleg met z’n ambtelijke adviseurs, een schriftelijke mededeling daarover opstellen en naar de gemeenteraad sturen.

De heer M. Wagemans betreurt het met name dat het college in de procedure die nu heeft geleid tot deze beroepszaak niets heeft laten weten aan Landgoed Leudal waardoor een van rechtswege verleende vergunning is kunnen ontstaan. Het college moet in dergelijke dossiers ‘er bovenop blijven zitten’.
17
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake meer onderzoek ontwikkeling 't Maasveld in Neer
De motie 17.1 van de fracties CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD wordt met 9 stemmen voor (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD) en 16 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Leudal Sociaal) verworpen.

17.A
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vergunningverleningstraject Zonneweide Leudal BV te Heythuysen
De motie 17A.1 van de fractie Ronduit Open wordt met unanieme stemmen aangenomen.
18
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.