link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 11 september 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: mevrouw C.M.C. Reijnders-Seerden

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De inspreekreacties hebben betrekking op agendapunt 6.a Raadsvoorstel Park Leudal-Oost
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
Presentatie toekomst basisonderwijs in Leudal
6
Raadsvoorstellen
6.a
Rekenkamerrapport ouderenbeleid
6.b
Beleids- en actieplan integratie van asielzoekers en vergunninghouders
6.c
Raadsvoorstel ontwikkeling Park Leudal Oost
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
7.a
Collegemededeling realisatieovereenkomst Mariabosch
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Actieplan Visie Sociaal Domein
9
Stand van zaken
9.a
Decentralisatie sociaal domein
9.b
Projectenlijst en langetermijnkalender
9.c
Openstaande actiepunten
9.d
Jongeren
10
Ter afsluiting
10.a
Mededelingen
10.b
Rondvraag
10.c
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.