HOME  |  Agenda raadsvergadering
link naar deze pagina

03. Commissievergadering - 18 mei 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. T.J. Blomen
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
De commissievergadering dient als voorbereiding op de raadsvergadering van 1 juni 2021.
Na de commissievergadering wordt, aan de hand van de bespreek- en hamerstukken, de agenda van de raadsvergadering samengesteld.
3
Spreekrecht burgers
De vergadering van de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering vind plaats via MS Teams en is te volgen via de website van de gemeente Maasgouw en Facebook.
U kunt wel gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op vóór maandagmiddag 17 mei 2021, 12.00 uur, bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl / tel. (0475) 255174 of 255344).

Als wij vooraf van u geen aanmelding ontvangen dan is het helaas ook niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over raadsvoorstellen die op de agenda staan.

De video-opnames zijn ook achteraf te raadplegen via de website.

4
Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen ontwerpbegroting 2022 BsGW
5
Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen op de Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 2022 Omnibuzz
6
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 17 mei 2021, vóór 14.00 uur, via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
7
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
8
Rondvragen behorend bij de portefeuille van Wilms
9
Voorstel tot doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet
10
Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen concept begroting 2022 GR Westrom
11
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 17 mei 2021, vóór 14.00 uur, via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
12
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
13
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
14
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijzen over de concept-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
15
Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen begrotingswijziging 2021-2 en conceptbegroting 2022 SC-MER
16
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 17 mei 2021, vóór 14.00 uur, via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
17
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
18
Rondvragen behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
19
Voorstel tot proces uitbreiding woonwagenstandplaatsen
20
Voorstel tot vaststellen "Bestemmingsplan bedrijventerreinen Maasbracht 3e herziening"
21
Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen concept begroting 2022 RUD
Het College besluit:

1. kennis te nemen van bijgevoegde ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN);
2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 1 juni 2021 wordt gevraagd om al dan niet een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022
met meerjarenraming 2023-2025 van de RUD LN.

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 RUD LN
22
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 17 mei 2021, vóór 14.00 uur, via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
23
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
24
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
25
Voorstel tot vaststelling van de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg 1.0
26
Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen over het conceptverslag van de werkzaamheden 2020, de conceptjaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over het conceptverslag van de werkzaamheden 2020, de conceptjaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette.
27
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijzen over de concept-begroting 2022 en kennisname van de voorlopige jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst Maasland
28
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 17 mei 2021, vóór 14.00 uur, via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
29
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
30
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
31
Voorstel tot Rekenkamerrapport 'Van startnotitie tot oplevering', onderzoek proces Vernieuwbouw gemeentehuis Maasgouw
32
Ingekomen stukken
33
Actiepuntenlijsten met bijlage, voortgang moties en planning
Raadsleden kunnen hiervoor iBabs raadplegen
34
Vaststelling actiepuntenlijst van de commissievergadering 30 maart 2021
35
Sluiting