HOME  |  Agenda raadsvergadering
link naar deze pagina

01. Raadsvergadering - 15 december 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: dhr. S.H.M. Strous
Algemene documenten:

1
Opening en bepaling stemcijfer
De raadsvergaderingen van de gemeente Maasgouw zijn openbaar en worden uitgezonden via ML5. Hiervoor worden tijdens de vergadering video-opnames gemaakt die later ook via de website van de gemeente Maasgouw te raadplegen zijn.
2
Vaststellen agenda
Na de commissievergadering van 01-12-2020 is de raadsagenda, aan de hand van de bespreek- en hamerstukken, samengesteld.
3
Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit 2021
4
Voorstel tot verbouwing Andreashal
5
Voorstel tot vaststelling van het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling
Raadsvoorstel tot vaststelling van het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling.
6
Voorstel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020
7
Voorstel tot vaststelling beleidsplan "Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024"
8
Voorstel verlenen toestemming college om in te stemmen met toetreding gemeente Mook en Middelaar tot GR BsGW
9
Voorstel tot aanmerken presentievergoeding als vrijwilligersvergoeding
HAMERSTUK
10
Voorstel tot vaststelling van de 2e Programmarapportage 2020
HAMERSTUK
11
Voorstel tot vaststelling exploitatieplan en bestemmingsplan (project Linne Zuidoost).
HAMERSTUK
12
Voorstel tot vaststelling Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025
HAMERSTUK
13
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Uitbreiding tenniscomplex Heel'
HAMERSTUK
14
Voorstel tot vaststelling verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020
HAMERSTUK
15
Voorstel tot vaststelling beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024
HAMERSTUK
16
Voorstel tot indienen wensen en bedenkingen over deelname VRLN aan Werkgeververeniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
HAMERSTUK
17
Voorstel tot kennisname van de lijst ingekomen stukken
18
Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober en 10 november 2020
19
Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten
20
Rondvraag
21
Sluiting