HOME  |  Agenda raadsvergadering
link naar deze pagina

01. Raadsvergadering - 13 april 2021

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: dhr. S.H.M. Strous

1
Opening en bepaling stemcijfer
De raadsvergaderingen van de gemeente Maasgouw zijn openbaar en worden uitgezonden via ML5. Hiervoor worden tijdens de vergadering video-opnames gemaakt die later ook via de website van de gemeente Maasgouw te raadplegen zijn.
2
Vaststellen agenda
3
Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020
4
Voorstel tot kennisname van de lijst ingekomen stukken
5
Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst van 23 februari 2021
6
Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten
7
Rondvraag
8
Sluiting