HOME  |  Agenda raadsvergadering
link naar deze pagina

03. Commissievergadering - 11 februari 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. T.J. Blomen

1
Opening
2
Vaststellen agenda
De commissievergadering dient als voorbereiding op de raadsvergadering van 3 maart 2020.
Na de commissievergaderingen wordt, aan de hand van de bespreek- en hamerstukken, de agenda van de raadsvergadering samengesteld.
3
Spreekrecht burgers
De vergadering van de raadscommissies zijn openbaar. Iedereen kan aanwezig zijn en kan, op aanvraag, gebruik maken van spreekrecht.
Spreekrecht kan alleen over raadsvoorstellen die op de agenda staan. U kunt gebruik maken van uw spreekrecht in de vergadering van de raadscommissie waarin het onderwerp wordt behandeld. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op vóór maandagmiddag 10-02-2020, 12.00 uur, bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl / tel. (0475) 255174).

Tijdens de vergadering worden video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn voor intern gebruik.

Er heeft zich een inspreker gemeld voor het agendapunt m.b.t. vaststelling Sportvisie gemeente Maasgouw.
6
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 10-02-2020 via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
7
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
8
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
9
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 10-02-2020 via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
10
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
11
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
12
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 10-02-2020 via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.

Mevr. Hoenen en dhr. Van Dam hebben aangegeven RIB-0788 te willen bespreken.
Dhr. Van Dam en dhr. Thijssen hebben aangegeven RIB-0791 te willen bespreken.
13
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
14
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
17
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 10-02-2020 via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
18
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
19
Rondvragen behorend bij de portefeuille van Wilms
23
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 10-02-2020 via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.

Dhr. Van Dam en dhr. Thijssen hebben aangegeven RIB-0794 te willen bespreken.
24
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
25
Rondvragen behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
28
Ingekomen stukken
29
Actiepuntenlijsten met bijlage, voortgang moties en planning
Raadsleden kunnen hiervoor iBabs raadplegen
30
Vaststelling actiepuntenlijst van de commissievergadering 3 december 2019
31
Sluiting